Projecten

Trans4num

SPNA is aangesloten bij een 4-jarig EU Horizon-project van de universiteit Hohenheim: ‘Zero pollution’/Trans4num is de titel van het project. Ook de WUR doet mee aan dit project. In dit project wordt er geëxperimenteerd met “Nature-based solutions”, met voor ons een focus op plantaardige bemesting. Dit omdat dit past binnen de kringlooplandbouw-gedachte en ook de uitdagingen waarmee we in de regio de komende jaren mee aan de gang moeten. Onderstaand zijn de project-updates van dit project leesbaar.

Lees het hele bericht

Akkerranden in de Oldambtster praktijk

Proefboerderij SPNA en ANOG voeren praktijkonderzoek uit op SPNA locatie Ebelsheerd naar akkerrandenbeheer (2022-2024).

Lees het hele bericht

Gronings Graan Groener en Grondiger (4G)

Delphy en SPNA Ebelsheerd doen samen met de Graanacademie onderzoek naar toekomstbestendige graanteelt in het project “Gronings Graan Groener en Grondiger”.  De laatste activiteiten voor dit project zijn in 2022 uitgevoerd.  

Lees het hele bericht

Salty Soil - Verziltingsonderzoek

Met de veranderende klimaatomstandigheden is verzilting een steeds vooraanstaander aspect waar de agrariërs aan en nabij de kust rekening mee moeten houden. Oplossingen worden reeds gezocht, bijvoorbeeld in het telen van gewassen die een mate van resistentie hebben voor een zoute bodem en zout grondwater. Maar wat gebeurt er nou precies met de bodem, het water en het gewas wanneer verzilting zijn intrede doet?

Lees het hele bericht

Klimaatadaptatie

Perioden van extreme droogte of juist veel neerslag in korte tijd. Door een veranderend klimaat krijgen we er steeds vaker mee te maken. Hoe kun je als akkerbouwer de risico’s tot een minimum beperken? Komende vier jaar wordt binnen de PPS ‘Klimaatadaptie Open Teelten’ gewerkt aan praktische handvatten en innovaties. Via DEZE SITE  kunt u zich aanmelden voor de nieuwsbrief van dit project, om zo regelmatig up to date gehouden te worden van de vorderingen van het project. (rechts op de betreffende pagina, middels het invul-menu).

Lees het hele bericht

TRIJNTJE

Vanuit het DAW-programma Groningen (Deltaplan Agrarisch Waterbeheer; waarin de agrarische sector werkt aan een betere waterkwaliteit en -kwantiteit) wordt dit vierjarige project gefinancierd. Het beoogde resultaat is een webbased applicatie (op smartphone en/of PC) die inzicht geeft in het waterbergend vermogen van landbouwpercelen. Van daaruit wordt ingegaan op de mogelijke (handelings)scenario’s voor de teler om ook in de toekomst bestand te zijn tegen perioden met wateroverschot of tekort. September 2021: Er is een handleiding beschikbaar om zelf aan de slag te kunnen met TRIJNTJE!, klink links in het download menu voor de handleiding. Daarnaast kan er via YouTube een informatief filmpje bekeken worden van TRIJNTJE, zie onderstaande de film:

Lees het hele bericht

Perceel- en erfemissies

Het thema 'perceel- en erfemissie' heeft de afgelopen jaren diverse invalshoeken gekend. SPNA Agroresearch heeft voor een aantal invalshoeken ook werk verricht.

Lees het hele bericht

Stikstof Telen

In het project “Stikstof Telen” is een natuurinclusief en circulair akkerbouwsysteem ontwikkeld en overdraagbaar gemaakt met maximale inzet van natuurlijke processen en resulterend in minimale (milieu) verliezen en vrijwel marktconforme opbrengsten.

Lees het hele bericht

 
 Oudere berichten