Projecten

SPNA als Living lab voor de akkerbouw

Het project heeft als doel dat akkerbouwers beter inzichtelijk krijgen welke wijzigingen er nodig zijn in hun eigen boerenbedrijf naar een duurzamere agrarische sector. Door de juiste kennis, knowhow en kennisnetwerk zullen telers hun bedrijfsactiviteiten duurzamer, circulair en toekomstbestendiger kunnen inrichten.

Lees het hele bericht

Stikstof beschikbaarheid in bio-graan

Onderzocht gaat worden welke combinatie van voorvruchten, groenbemesters en bemesting een betere beschikbaarheid van stikstof geeft. Dit project wordt mogelijk gemaakt door een bijdrage van de Stichting Risicofonds voor de Graanhandel.

Lees het hele bericht

Zero input; Planty Organic

Het project "Zero input" komt voort uit het project "Planty Organic". Planty organic is gestart om meer kennis op te doen naar het telen zonder input. Het project "Zero input", mede mogelijk gemaakt door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO), heeft als doel de beschikbare data te vertalen naar bruikbare informatie voor boeren.   

Lees het hele bericht

Graanacademie

Begin 2016 is de Graanacademie van start gegaan. De Graanacademie is een initiatief van SPNA, Delphy en graantelers uit Groningen. Het Oldambt is van oudsher hét graanteelt gebied van Nederland. Hier vindt graanteelt vaak plaats op grote bedrijven op zware gronden, omdat daar veelal andere teeltmogelijkheden ontbreken. De graanteelt is een teelt van kleine marges. Daarom gaat het ook om de laatste kilo’s per hectare, om deze marge zo groot mogelijk te maken.

Lees het hele bericht

Blauw Afval, Groene Waarde

In opdracht van Greenport NHN wordt door SPNA en Proeftuin Zwaagdijk het project "Blauw Afval, Groene Waarde" uitgevoerd. Het Waddenfonds heeft hiervoor subsidie verleent. In dit project wordt het gebruik van garnalendoppen in de teelt van bloembollen en pootaardappelen onderzocht. De garnalendop is het omhulsel dat als restafval overblijft, nadat een garnaal is gepeld.

Lees het hele bericht

DON-ontwikkeling

Deoxynivalenol (DON) is een toxine dat wordt gevormd door schimmels van het geslacht Fusarium. Deze schimmels komen voor in de bodem en kunnen graan besmetten. De besmettingsgraad van tarwe met Fusaria en het resulterende DON gehalte van de tarwe, zijn sterk afhankelijk van de weersomstandigheden tijdens de groei en bloei van het graan, maar ook van de toegepaste landbouwtechniek. DON is een contaminant in tarweproducten, die niet eenvoudig te vermijden is. Ook bij een onzorgvuldige bewaring kan het DON gehalte in de korrel uitbreiden. Het is dus zaak als teler om besmetting met Fusarium in het veld tegen te gaan en mogelijke bronnen van DON besmettingen te mijden.

Lees het hele bericht

Planty Organic

De werkgroep BioWad heeft in het seizoen 2010-2011 nagedacht over hoe de biologische landbouw (op de Noordelijke kleischil) zich verder kan ontwikkelen richting een op alle fronten houdbare landbouw. De gesloten kringloop is hierbij een belangrijk uitgangspunt. In Nederland (en daarbuiten) is de sector nog teveel afhankelijk van biologische mest. Dit aspect ligt binnen de invloedssfeer van de bedrijven cq. de sector waardoor het zinvol is om na te denken over veranderingen. Onderzocht wordt of het nieuwe 100% plantaardige bedrijfssysteem zich tot een volwaardig alternatief kan ontwikkelen.

Lees het hele bericht