SpaarBodem
Terug naar Onderzoek

Project Spaarbodem (2019-2022)

Gepubliceerd op 10 januari 2024
Proefveld locatie Kollumerwaard / Noord Groningen / Friesland
Start van het onderzoek 2019
Thema Bodembeheer, Emissies, Groenbemesters, Klimaatadaptatie, Mechanisatie, NKG (niet kerende grondbewerking), Teeltsystemen

Het project Spaarbodem heeft plaatsgevonden (2019-2022) in het werkgebied van Waterschap Noorderzijlvest (provincie Groningen). Door bodemdaling, ontwikkelingen in de landbouw, klimaatverandering en verzilting komt bodembeheer in dit gebied onder druk te staan. Een gevolg hiervan is dat de waterkwaliteit achteruit gaat. Verbetering van de bodemstructuur en het bodembeheer is van groot belang om ervoor te zorgen dat de waterkwaliteit verbetert. Een goede bodemstructuur houdt water langer vast. Dit voorkomt afspoeling van gewasbeschermingsmiddelen en onderdrukt verzilting.

Inzicht in goed bodembeheer
Veel akkerbouwers zijn zich bewust van de algemene problematiek. Het belang van goed bodembeheer voor de waterkwaliteit en -kwantiteit in de omgeving is echter nog vaak onderbelicht. Om die reden is Spaarbodem van start gegaan. Een project om nóg meer inzicht te krijgen in het belang van goed bodembeheer voor de opbrengst van uw perceel.

Vier themagroepen
Deelnemers aan Spaarbodem gaan in groepen van circa 15 personen aan de slag met een specifiek bodemthema. Per themagroep wordt één demobedrijf aangewezen waar een praktijkproef wordt uitgevoerd, onder begeleiding van externe deskundigen. Daarnaast stellen we samen met elke deelnemer een plankaart op voor mogelijke maatregelen op het eigen bedrijf. De thema’s waar u uit kunt kiezen, zijn:
• Organische stof (structuurverbetering, bodemleven voeden, weerbaarheid, vastleggen koolstof)
• Verbetering capillaire werking (waterafvoer, watervasthoudend vermogen, sponswerking bodem)
• Jaarrond groen beteelde percelen (bescherming tegen uitdroging, verstuiving, afspoeling)
• Grondbewerking en het opstellen van een bouwplan (natuurlijke processen in bodem, structuurverbetering)

Gepubliceerd op 10 januari 2024
Proefveld locatieKollumerwaard / Noord Groningen / Friesland
Start van het onderzoek2019
ThemaBodembeheer, Emissies, Groenbemesters, Klimaatadaptatie, Mechanisatie, NKG (niet kerende grondbewerking), Teeltsystemen

Onderzoek door SPNA in dit project

In 2020 en 2021 hebben we een interessant onderzoek uit mogen  voeren voor één van de themagroepen van het project Spaarbodem. Hierbij zijn er in de wintertarwe verschillende herbicide-toepassingen uitgevoerd om vervolgens in de nateelt van groenbemester (brede mix) te kunnen beoordelen of er effecten zichtbaar waren van deze toepassingen in de ontwikkeling van de groenbemesters-componenten. Via de download module rechts zijn de rapportages te vinden.

Ook is er in 2021 een onderzoek geweest naar een sabbatical year voor een aardappelteelt, rapportage hiervan is ook via de downloadmodule rechts te vinden.

In 2022 heeft er onderzoek plaatsgevonden naar het effect van verschillende groenbemester-management keuzes op de nateelt van uien, een verslag hiervan is te vinden via de downloadmodule rechts.

Demonstraties en bijeenkomsten in dit project

Donderdag 2-september 2021 is er een demo stoppelbewerking en inzaai van groenbemesters georganiseeerd op SPNA-locatie de Kollumerwaard. De demonstratie werd georganiseerd door de projecten Spaarbodem en Slim Landgebruik in samenwerking met Christoffel den Herder. 

Een video verslag van deze bijeenkomst is te zien in de bovenste video-link rechts op deze pagina.

Op 28 oktober 2021 vond er een machinetest bloeibeheersing in Groenbemesters op de planning, een video-verslag van deze bijeenkomst in het middelste video-blok rechts op deze pagina te zien.

Op vrijdag 26 november is er een vervolgbijeenkomst georganiseerd voor de projecten Slim Landgebruik en Spaarbodem voor het bekijken van de resultaten van de machine demo inzaai groenbemesters op 2 september, en ook de resultaten van de bloeibeheersings-demo werden bekeken in het betreffende veld. Een video-verslag van deze bijeenkomst is te vinden via de onderste video-link rechts op de pagina.

Youtube video
Youtube video
Youtube video

Demo diabolorol in aardappel en peen

In het voorjaar van 2021 is er in een perceel aardappelen op SPNA locatie Kollumerwaard een demo aangelegd met het toepassen van een diabolorol bij het aanfrezen van de aardappel. Het gewas wordt tijdens het groeiseizoen gevolgd. Daarnaast is er met eenzelfde vergelijk ook een demo aangelegd in peen bij het klaarleggen van de peenruggen.

 De demonstratie/monitoring worden mogelijk gemaakt door de provincies Groningen en Friesland.

In naast zichtbare video is een uiteenzetting gegeven van de uitvoering.

In de nieuwe oogst van 11 juni 2021 is een artikel verschenen over het gebruik van de diabolo rol. Lees het artikel HIER.

https://www.nieuweoogst.nl/nieuws/2021/06/11/rugopbouw-voor-peen-en-aardappelen-onder-de-loep-in-demoproef

Youtube video

Deltaplan Agrarisch Waterbeheer
Het project Spaarbodem maakt deel uit van het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW). In het kader van DAW werken LTO Noord, waterschappen en andere partners nauw samen aan de verbetering van de waterkwaliteit en de waterhuishouding in Nederland. Spaarbodem wordt gefinancierd door de Provincie Groningen, Waterschap Noorderzijlvest en DAW.

Meer info over het project Spaarbodem via de website van DAW.

 Artikel: Jonge boer verdiept zich in de bodem