4G project
Terug naar Onderzoek

Gronings Graan Groener en Grondiger (4G)

Gepubliceerd op 31 december 2023
Proefveld locatie Ebelsheerd / Oldambt
Start van het onderzoek 2019
Gewas Granen
Thema Bemesting, Biostimulanten, Duist, Gewasbescherming, Mechanisatie, NKG (niet kerende grondbewerking), Onkruidbestrijding, Precisie landbouw, Rassenonderzoek, Teeltsystemen, Vergroening, Ziektebestrijding / groeiregulatie

Delphy en SPNA Ebelsheerd doen samen met de Graanacademie onderzoek naar toekomstbestendige graanteelt in het project “Gronings Graan Groener en Grondiger”. 

De laatste activiteiten voor dit project zijn in 2022 uitgevoerd.

Gepubliceerd op 31 december 2023
Proefveld locatieEbelsheerd / Oldambt
Start van het onderzoek2019
GewasGranen
ThemaBemesting, Biostimulanten, Duist, Gewasbescherming, Mechanisatie, NKG (niet kerende grondbewerking), Onkruidbestrijding, Precisie landbouw, Rassenonderzoek, Teeltsystemen, Vergroening, Ziektebestrijding / groeiregulatie

Delphy en SPNA Ebelsheerd doen samen met de Graanacademie onderzoek naar toekomstbestendige graanteelt in het project “Gronings Graan Groener en Grondiger”. De focus van de verschillende proeven ligt op:
• Kostprijsverlaging
• Weerbare planten
• Productie van geschikte granen voor de regionale keten

Jaarlijks zijn er verschillende activiteiten, excursies en ook proef-/demonstratievelden gerealiseerd. 

De verschillende jaarverslagen van de verschillende onderzoeken zijn via de download-module rechts op de pagina te downloaden en te lezen.Graanteelt neemt in het Oldambt een belangrijke positie in en wordt gekenmerkt door bulkproductie, lage prijzen, lage marges en eenzijdige teeltsystemen die in hun huidige opzet weinig perspectief bieden voor de gewenste ontwikkeling naar een duurzame, volhoudbare en kringlooplandbouw, maar niet ‘even’ volledig anders ingericht kunnen worden.

 In dit project wordt hieraan in drie pijlers gewerkt:
– Binnen de teelt: kostprijsverlaging (low cost/input teeltsysteem) ipv opbrengstverhoging door verlaging input en door geintegreerde ziekte- en plaagbeheersing verlaging ziekte- en plaagdruk en precisielandbouw;
– Binnen het teeltsysteem: aanpassingen gericht op bodemkwaliteit en diversiteit ten behoeve van weerbaardere planten;
– Binnen de keten: productie geschikte graan grondstoffen tbv regionale meerwaarde en ketenontwikkeling
Het project resulteert in innovatieve en onderbouwde praktijkvoorbeelden van innovaties die goed overdraagbaar zijn en een uitvoerbaar perspectief bieden voor de Oldambter akkerbouw van de toekomst.

In deze drie pijlers worden via innovatief onderzoek op SPNA proefboerderij Ebelsheerd en via demo’s en praktijkproeven op bedrijven van leden van de Graanacademie de thema’s ontwikkeld. In dit project werken vier partijen samen die sleutelposities innemen in de regio:
– Graantelers, verenigd in de Graanacademie, platform voor kennis- en ervaringsuitwisseling en gesprekspartner voor ontwikkelingsvragen.
– SPNA proefboerderij Ebelsheerd met ervaring en faciliteiten voor zoweel teeltonderzoek als productkwaliteitsonderzoek.
– Adviseurs van Delphy met regionale (teelt)deskundigen.
– Coöperatieve vereniging “De Graanrepubliek”, initiatiefgroep voor meerwaardecreatie in de regio door ketenontwikkeling voor graanproducten in breedste zin.

Het delen van de in het project opgedane ervaring en kennis vindt plaats op verschillende niveau’s. Enkele leden van de Graanacademie zullen met veldproeven en demo’s actief deelnemen aan de ontwikkeling van de innovaties. Zij staan in direct contact met onderzoekers en adviseurs. Binnen de Graanacademie worden vier keer per jaar bijeenkomsten georganiseerd waarvan een aantal veldbijeenkomsten. De laatste themabijeenkomst van het jaar zal gewijd zijn aan een terugblik en een vooruitblik; dit wordt meegenomen door de projectcoördinatie. Een interne kwartaal E-nieuwsbrief zorgt voor korte nieuwsflitsen en korte termijn informatie. De telers worden op de hoogte gebracht van de recente ontwikkelingen en nieuwswaardige feiten door middel van artikelen in (regionale) bladen en vakbladen en door Open Dagen (jaarlijks op Ebelsheerd) en demo’s op praktijkbedrijven. Waar het zich aandient zullen presentaties gegeven worden, en Ebelsheerd staat open voor excursies specifiek op de thema’s van dit project. Het project wordt afgesloten met een brochure waarin de innovaties op een aantrekkelijke en praktische wijze beschreven en verbeeld zullen worden.

Demonstratie ecoploegen op Ebelsheerd

Op dinsdag 7 september 2021 vond er een demonstratie plaats met verschillende ploegen, mogelijk gemaakt door het project Gronings Graan, Groener en Grondiger (“Graanacademie”). Op een perceel van ca. 6 ha kregen meerdere ploegen de kans om hun kunsten te laten zien op de zware klei. Een interssante middag waarin de uitdagingen voor de verschillende machines goed in beeld kwamen door de droge en relatief stugge omstandigheden.

Youtube video

Historie van dit project

Begin 2016 is de Graanacademie van start gegaan. De Graanacademie is een initiatief van SPNA, Delphy en graantelers uit Groningen. Het Oldambt is van oudsher hét graanteelt gebied van Nederland. Hier vindt graanteelt vaak plaats op grote bedrijven op zware gronden, omdat daar veelal andere teeltmogelijkheden ontbreken. De graanteelt is een teelt van kleine marges. Daarom gaat het ook om de laatste kilo’s per hectare, om deze marge zo groot mogelijk te maken.

De graanteelt lijkt niet echt kennisintensief, toch liggen er gezien het bovenstaande grote uitdagingen om de teelt en dus de bedrijven economisch en duurzaam te laten blijven. Er zullen stappen gemaakt moeten worden naar een nog scherpere teelt, mogelijk graanteelten voor andere doeleinden. Dit vraagt innovatie en kennisontwikkeling, gepaard gaande met een open en intensieve kennisuitwisseling tussen de telers. Daarom is begin 2016 de Graanacademie gestart. Vijf expertisegroepen (duistbeheersing, precisielandbouw, bemesting, bodembiologie en grondbewerking), met in totaal ruim 40 graantelers, komen circa vier keer per jaar bij elkaar voor het delen van kennis. Knelpunten en vraagstukken uit de praktijk komen dan aan de orde.

Dit project wordt mede gefinancierd door het Europese programma voor plattelandsontwikkeling en door de Provincie Groningen.

Meer (achtergrond-) informatie van dit project is te vinden via https://delphy.nl/research/gronings-graan-groener-en-grondiger/

Gerelateerde projecten en onderzoek