Akkerranden stroken
Terug naar Onderzoek

Akkerranden in de Oldambtster praktijk

Gepubliceerd op 31 december 2023
Proefveld locatie Ebelsheerd / Oldambt
Start van het onderzoek 2022
Gewas Overige gewassen
Thema Agrarisch natuurbeheer

Proefboerderij SPNA en ANOG voeren praktijkonderzoek uit op SPNA locatie Ebelsheerd naar akkerrandenbeheer (2022-2024). Zowel onkruidbeheersing als bodembiodiversiteit worden in dit project m.b.t het berheer van akkerranden onderzocht. 

Gepubliceerd op 31 december 2023
Proefveld locatieEbelsheerd / Oldambt
Start van het onderzoek2022
GewasOverige gewassen
ThemaAgrarisch natuurbeheer

Akkerranden hebben een effect op de samenstelling van de bodembiodiversiteit. Zowel onkruidbeheersing als bodembiodiversiteit worden in dit project m.b.t het berheer van akkerranden onderzocht. De akkerranden zijn in het voorjaar van 2022 ingezaaid op SPNA locatie Ebelsheerd. Er worden verschillende maairegimes getest: klepelen en laten liggen, maaien en afvoeren en verschillende frequenties. We kiezen voor mengsels waar we al jaren mee werken, en een nieuwe. Dit zijn: kruidenrijke akkerrand voor broedende akkervogels, meerjarig FAB mengsel, een gras-klaver mengsel, een nieuw samengesteld kruidenmengsel en gras als referentie. Deze randen krijgen verschillende behandelingen rondom inzaai en beheer, en er wordt gemonitord. Hieruit hopen we gegronde conclusies te kunnen trekken over het optimale beheer van akkerranden.

Sinds 2000 wordt er al gewerkt met akkerranden in Oost-Groningen. In de loop der jaren zijn de doelen van de akkerranden diverser geworden. Denk hierbij aan bescherming van akkervogels, de waterkwaliteit of functionele agrobiodiversiteit. Met elkaar weten we dat het soms best een kunst is om de akkerranden in goede staat te houden zonder dat deze onder het onkruid loopt. Binnen de bestaande regels van het ANLb zijn er geen mogelijkheden om te kunnen experimenteren met verschillende vormen van beheer. Daarnaast leven er vragen rondom de ondergrondse effecten van akkerranden: wat betekenen die nu eigenlijk voor opbouw van populaties bodeminsecten?

SPNA en de ANOG onderzoeken ook of er ook sprake is van negatieve effecten op de samenstelling. Denk hierbij aan emelten, engerlingen en aaltjes. En zo ja: op welke manier kunnen eventuele problemen die hierdoor ontstaan voorkomen? Een steeds relevanter onderwerp met de veranderingen van het GLB (Gemeenschappelijk Landbouwbeleid). Waarbij steeds meer wordt ingezet op extensivering/deels uit productie nemen van grond ten behoeve van klimaat en milieu.

Regiodeal Natuurinclusieve Landbouw
Met financiering van de Regiodeal natuurinclusieve landbouw gaat ANOG samen met SPNA Ebelsheerd een praktijkproef uitvoeren. Er zullen akkerranden worden aangelegd op Ebelsheerd en bij 2 akkerbouwers met verschillende mengsels.

De proef loopt tot september 2024. Wij hopen na drie jaren meer te weten zijn gekomen over de do’s en dont’s bij het beheer van akkerranden. De komende jaren zullen er diverse veldbijeenkomsten worden georganiseerd voor het delen van kennis en ervaringen. Het doel is om de teelt van akkerranden te verbeteren en zo mogelijke drempels voor het werken met akkerranden weg te nemen.


Bram Lommerts

Onderzoeker SPNA
06 11880320
lommerts@spna.nl

Akkerranden Oldambt Zaaien nov22

Dit project wordt met financiering van de Regiodeal natuurinclusieve landbouw utigevoerd.

Meer weten?, kijk op https://anog.nl/projecten/regiodeal-natuurinclusieve-landbouw.

Uitnodiging Veld-demonstratie groenbemesters en ANOG lezing over akkerranden en verwaarden maaisel
20 december 2022, 13-16u.

Op SPNA locatie Ebelsheerd is een veld-demo gerealiseerd met 8 verschillende soorten groenbemesters, welke in het biologische deel van het bedrijf gezaaid zijn. Hoe hebben de groenbemesters zich ontwikkeld tussen het moment van zaaien en nu? De leveranciers van de mengsels nemen u mee langs de groenbemesters op het veld.

Daarna zal de ANOG (Marjon Schultinga) uitleg gegeven bij de diverse experimenten met akkerranden en het maaien ervan. Op SPNA locatie Ebelsheerd en PPO locatie Valthermond zijn afgelopen seizoen proeven aangelegd met akkerranden. Ook loopt er onderzoek naar het verwaarden van maaisel van akkerranden en schouwpaden tot bokashi. ANOG geeft een toelichting op wat er gedaan wordt in deze onderzoeken en ook wat men graag te weten wil komen.