Algemene voorwaarden van de Stichting Proefboerderijen Noordelijke Akkerbouw (SPNA)

KvK inschrijving: 41009862

Artikel 1, Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

1.1 SPNA· Stichting Proefboerderijen Noordelijke Akkerbouw, gevestigd te Munnekezijl;

1.2 Opdrachtgever. De partij die aan SPNA de opdracht heen gegeven lol het verrichten van werkzaamheden door SPNA;

1.3 Bestaande knowhow. Alle informatie en ervaring waarover SPNA en opdrachtgever beschikken voorafgaande aan het sluiten van hun overeenkomst of die zij niet hebben opgedaan uit de in het kader van hun overeenkomst verrichte werkzaamheden;

1. 4 Ontwikkelde knowhow; alle informatie en ervaring waarover SPNA en Opdrachtgever beschikking hebben gekregen voortvloeiend uit de in het kader van hun overeenkomst verrichte werkzaamheden.

Artikel 2, Toepasselijkheid

2.1 Onze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen SPNA en Opdrachtgever, tenzij anders is overeengekomen.

2.2 De Algemene Voorwaarden van Opdrachtgever worden uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 3, Totstandkoming van overeenkomsten

3.1 Iedere offerte is geheel vrijblijvend, zowel wat de prijs als de levering van diensten en stoffelijke objecten be0en, tenzij anders is aangegeven.

3.2 De prijzen in offertes zijn exclusief BTW en andere door de overheid opgelegde heffingen, tenzij anders is aangegeven.

3.3 Een overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

3.4 Uitsluitend schriftelijk kunnen overeenkomsten en wijzigingen in overeenkomsten tot stand komen.

3.5 Indien een langjarige overeenkomst wordt gesloten, is SPNA gerechtigd per 1 januari het nog niet gefactureerde deel van de prijs te indexeren, indien tussen het sluiten van de overeenkomst en de datum waarop de werkzaamheden verricht worden meer dan één jaar is gelegen. Deze indexatie is gelijk aan de CPI-prijsindex, zoals die jaarlijks wordt vastgesteld.

Artikel 4 Uitvoering van overeenkomsten

4.1 SPNA zal een overeenkomst naar beste inzichten en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.

4.2 SPNA hee. het recht bepaalde werkzaamheden door derden te laten verrichten, indien een goede uitvoering van de overeenkomst zulks vereist.

4.3 Opdrachtgever draagt zorg voor tijdige verstrekking aan SPNA van alle gegevens en materialen waarvan SPNA aangee. dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor een goede uitvoering van de overeenkomst. Indien Opdrachtgever in gebreke is gebleven om voornoemde gegevens en materialen tijdig aan SPNA te verstrekken hee. SPNA het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan Opdrachtgever in rekening te brengen.

4.4 Indien is overeengekomen dat een overeenkomst in fasen zat worden uitgevoerd, kan SPNA de uitvoering van die onderdelen, die tot een volgende fase behoren, opschorten totdat Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk hee. goedgekeurd.

4.5 Is binnen de looptijd van een overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient Opdrachtgever SPNA derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.

4.6 Indien naar het inzicht van SPNA tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

4.7 De meerkosten die SPNA moet maken in geval de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld zijn voor rekening van Opdrachtgever, tenzij de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die SPNA verweten kunnen worden.

Artikel 5, Geheimhouding

5.1 Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van een overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie:

5.2 Indien als gevolg van het door Opdrachtgever bekend maken van resultaten van het onderzoek naar het oordeel van SPNA door derden onjuiste conclusies worden getrokken, onthe. dit SPNA van de verplichting tot geheimhouding in die mate die SPNA redelijkerwijs nodig hee. om toelichting op de resultaten te verschaffen aan derden.

5.3 SPNA is ontheven van zijn verplichting tot geheimhouding indien Opdrachtgever zijn betalingsverplichtingen niet nakomt.

Artikel 6, Intellectuele eigendom

6.1 SPNA hee. te allen tijde het recht de door de uitvoering van een overeenkomst verkregen kennis voor zichzelf te gebruiken.

6.2 SPNA behoudt zich het recht voor om de door de uitvoering van haar werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken mits geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 7, Overmacht

7.1 Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van een overeenkomst verhinderen en die niet aan SPNA zijn toe te rekenen. Hieronder zijn inbegrepen stakingen bij SPNA of bij derden en extreme weersomstandigheden.

7.2 Gedurende een periode van overmacht worden de verplichtingen van SPNA opgeschort. Indien deze periode langer duurt dan vier weken zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder verplichting tot schadevergoeding.

7.3 Indien SPNA bij het intreden van overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen hee. voldaan of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen.

Artikel 8, Klachten en termijnen

8.1 Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door Opdrachtgever binnen acht dagen na ontdekking, doch uiterlijk veertien dagen na voltooiing van de werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan SPNA.

8.2 Indien naar het inzicht van SPNA een klacht gegrond is, zal SPNA de werkzaamheden alsnog verrichten zo als overeengekomen, tenzij Opdrachtgever aan SPNA schriftelijk kenbaar maakt dat nakoming zinloos is.

Artikel 9, Facturering en betaling

9.1 Tenzij anders is overeengekomen wordt voorafgaande aan het begin van de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden 30% van het totaalbedrag als eerste betaling gefactureerd en vindt vervolgens facturering plaats van 40% op een nader af te spreken tijdstip en 30% na beëindiging van de werkzaamheden uit hoofde van de overeenkomst.

9.2 Betaling van het gefactureerde bedrag vindt plaats uiterlijk binnen 14 dagen na de factuurdatum.

9.3 Bij gebreke van tijdige voldoening is Opdrachtgever, zonder dat sommatie en ingebrekestelling daartoe vereist zullen zijn, een rente verschuldigd van 1% per maand over het opeisbare bedrag en voorts zijn verschuldigd alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten tot incassering van het opeisbare bedrag. Tenminste is Opdrachtgever verschuldigd de tarieven overeenkomstig het incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten.

9.4 SPNA is gerechtigd, indien Opdrachtgever enige betalingstermijn hee. overschreden, haar werkzaamheden op te schorten tot het verschuldigde is ontvangen dan wel voldoende zekerheidstelling is verstrekt.

9.5 Betaling dient plaats te vinden zonder verrekening. Geschillen over de uitvoering van een overeenkomst zullen Opdrachtgever nimmer het recht gevende betaling op te schorten.

9.6 Ingeval van liquidatie, faillissement of surséance van betaling van Opdrachtgever zullen de verplichtingen van Opdrachtgever onmiddellijk en volledig opeisbaar zijn.

Artikel 10, Aansprakelijkheid

10.1 ingeval SPNA aansprakelijk blijkt jegens Opdrachtgever voor schade, anders dan hierna omschreven in de artikelen 10.2 en 10.3 en met uitzondering van opzet en/of grove schuld en uitgezonderd productenaansprakelijkheid wordt deze schade beperkt tot maximaal € 50.000,00 met dienverstande dat dit bedrag niet zal overschrijden het door SPNA op grond van de overeenkomst van Opdrachtgever te ontvangen bedrag.

10.2 Ingeval SPNA aansprakelijk blijkt jegens Opdrachtgever voor schade ontstaan door gebruik en/of door toepassing van de Ontwikkelde knowhow, dan wordt met uitzondering van opzet en/of grove schuld en uitgezonderd productenaansprakelijkheid, de verplichting van SPNA tot vergoeding van zodanige schade beperkt zoals omschreven in artikel 10.1.

10.3 Ingeval SPNA aansprakelijk is voor schade, die het gevolg is van schending van de geheimhoudingsplicht als bedoeld in artikel 5 dan wel van een andere geheimhoudingsplicht, geldt eveneens dezelfde beperking als omschreven in artikel 10.1.

10.4 SPNA is in geen geval aansprakelijk voor indirecte schade of gevolgschade.

10.5 Opdrachtgever vrijwaart SPNA voor alle aanspraken van derden uit hoofde van door deze derden geleden schade voortvloeiende uit de toepassing of het gebruik door de Opdrachtgever van de Ontwikkelde knowhow of door een ander aan wie Opdrachtgever de Ontwikkelde knowhow ter beschikking hee. gesteld, tenzij sprake is van opzet en/of grove schuld aan de zijde van SPNA.

10.6 Opdrachtgever vrijwaart SPNA voor alle aanspraken van derden uit hoofde van door deze derden geleden schade voortvloeiende uit de toepassing of het gebruik van gegevens die Opdrachtgever aan SPNA ter beschikking hee. gesteld in het kader van de uitvoering van hun overeenkomst.

10.7 Met uitzondering van opzet en/of grove schuld is SPNA niet aansprakelijk voor schade of voor teniet gaan van zaken die door Opdrachtgever aan SPNA ter beschikking zijn gesteld of ter bewerking zijn gegeven.

10.8 Opdrachtgever is aansprakelijk voor schade die door SPNA en/of de door de bestuurders en medewerkers van SPNA of door SPNA ingeschakelde derden wordt geleden tijdens het verblijf in verband met de overeenkomst op het terrein van Opdrachtgever en/of op het terrein van andere derden dan die door SPNA zijn ingeschakeld, tenzij de schade het gevolg is van opzet en/of grove schuld van SPNA en/of de bestuurders en/of medewerkers van SPNA en/of door SPNA ingeschakelde derden. Anders luidende bedingen tussen Opdrachtgever en ten behoeve van de overeenkomst ingeschakelde derden wijken voor deze bepaling.

10.9 SPNA is niet aansprakelijk voor schade die Opdrachtgever, haar personeel en/of door haar ingeschakelde derden lijden tijdens verblijf op het terrein van SPNA, tenzij deze schade door opzet en/of grove schuld van SPNA is veroorzaakt.

Artikel 11 Geschillen

11.1 Alle geschillen, die betrekking hebben op een overeenkomst tussen SPNA en Opdrachtgever zullen uitsluitend worden beslecht door een bevoegde Rechter.

11.2 Iedere overeenkomst tussen SPNA en Opdrachtgever wordt beheerst door uitsluitend Nederlands recht.

Artikel 12 Overgangsbepalingen

Deze Algemene voorwaarden treden in werking op 1 augustus 2023 en hebben betrekking op alle overeenkomsten die vanaf 1 augustus 2023 worden gesloten.