Terug naar Projecten.

TRIJNTJE

Vanuit het DAW-programma Groningen (Deltaplan Agrarisch Waterbeheer; waarin de agrarische sector werkt aan een betere waterkwaliteit en -kwantiteit) wordt dit vierjarige project gefinancierd. Het beoogde resultaat is een webbased applicatie (op smartphone en/of PC) die inzicht geeft in het waterbergend vermogen van landbouwpercelen. Van daaruit wordt ingegaan op de mogelijke (handelings)scenario’s voor de teler om ook in de toekomst bestand te zijn tegen perioden met wateroverschot of tekort.

September 2021: Er is een handleiding beschikbaar om zelf aan de slag te kunnen met TRIJNTJE!, klink links in het download menu voor de handleiding. Daarnaast kan er via YouTube een informatief filmpje bekeken worden van TRIJNTJE, zie onderstaande de film:

 

TRIJNTJE ‘rijdt’ op de Groninger klei!
oktober 2018

Sinds juni 2018 is het project TRIJNTJE (naar: modeltrein, een schakeling van modellen) gestart in de provincie Groningen. TRIJNTJE komt voort uit het programma Gouden Gronden, een samenwerking van de provincie, het waterschap Noorderzijlvest en de landbouwsector. Hierin wordt met telers gezocht naar nut en noodzaak van maatregelen in het bodembeheer, o.a. in het kader van duurzaam waterbeheer in de regio. Vanuit het DAW-programma Groningen (Deltaplan Agrarisch Waterbeheer; waarin de agrarische sector werkt aan een betere waterkwaliteit en -kwantiteit) wordt dit vierjarige project gefinancierd. Het beoogde resultaat is een webbased applicatie (op smartphone en/of PC) die inzicht geeft in het waterbergend vermogen van landbouwpercelen. Van daaruit wordt ingegaan op de mogelijke (handelings)scenario’s voor de teler om ook in de toekomst bestand te zijn tegen perioden met wateroverschot of tekort.

Belangrijk doel van het project is om een applicatie te bouwen waar een brede behoefte voor is en die in de praktijk daadwerkelijk wordt gebruikt, en vanuit de praktijkeisen de Trijntje App in te gaan richten. Het eindbeeld geeft richting aan de ontwikkeling, waarbij voortdurend telers in het gebied (Groningse deel beheergebied Waterschap Noorderzijlvest) geraadpleegd worden. Samen worden afwegingen gemaakt over de te betrekken parameters, rekenregels en ook maatregelen die in de app gebouwd worden. Hierbij worden de gezonde (Groningse) scepsis en een kritische boerenblik richting onze ambities gekoesterd, om TRIJNTJE te laten rijden richting eindbeeld. Het project wordt in opdracht van stichting Biowerk uitgevoerd door Tot en met Projecten, WUR Open Teelten, WUR agrosysteemkunde, Akkerweb en SPNA Agroresearch.

 

TRIJNTJE passeert eerste station: eerste conceptversie
Mei 2019


Na de start van het project Trijntje medio juni 2018, gaat het project op basis van verkregen wensen en eisen van toekomstige gebruikers op weg naar het ontwikkelen van een applicatie t.b.v. het krijgen van inzichten in het waterbergend vermogen van akkerbouwpercelen op de Groninger klei. In het vroege voorjaar van 2019 was het tijd voor een eerste tussenstation; de eerste conceptversie werd gepresenteerd aan de deelnemende telers. Tijdens een avond op SPNA proefboerderij de Kollumerwaard werden de eerste beelden getoond van de app en de mogelijke verdere opzet van de applicatie besproken.

Een perceel kan worden geselecteerd, waarna een kaart zichtbaar wordt met verschillende beschikbare bodemparameters. Door het perceel aan te klikken kan er vervolgens gekeken worden wat er middels verschillende ‘scenario’s’ kan veranderen aan het waterbergend vermogen van het perceel. De “stoplicht functie” waarschuwt de akkerbouwer op mogelijke problemen, waarop er ingezoomd kan worden voor achtergrondinformatie bij de verschillende parameters . Een belangrijk aandachtspunt is de rol van organische stof in het waterbergend vermogen (zie ook ‘scenario-beheer’ figuur onderaan dit artikel), waarbij het kiezen van de juiste rekenregels en aannames over bijvoorbeeld afbraak en opbouw voor veel discussie zorgden bij zowel de telers als de betrokken deskundigen. Het concept van de app staat, nu wordt er hard gewerkt om de rekenregels bij te schaven aan de hand van beschikbare bronnen en geselecteerde modellen. Hiermee gaan de programmeurs van Akkerweb verder werken, tot het volgend station van het project TRIJNTJE. De TRIJNTJE trein rijdt dus voort en houdt u zo goed mogelijk op de hoogte.

TRIJNTJE wordt steeds beter bruikbaar
december 2020

Het ontwikkelen van de applicatie TRIJNTJE, voor het maken van beslissingen voor verbeterd bodem-/waterbeheer op perceel-niveau, is nog steeds in volle gang. Laatste ontwikkelingsstappen zijn gezet door de programmeurs om te zorgen dat de applicatie steeds beter aansluit bij de praktijk en de vraagstukken die in februari jl. bij de eerste test-ronde ter tafel kwamen. Voor de komende periode staat een instructie-avond op de planning, met de TRIJNTJE-telers-testgroep. Doel van de digitale bijeenkomst is om de applicatie optimaal te leren gebruiken.

Begin 2021 zal de aansluiting van TRIJNTJE met Akkerweb beter worden geprogrammeerd. Het is de verwachting dat begin maart 2021 een brede groep geïnteresseerden Trijntje zal kunnen gebruiken. Dit zal gebeuren met behulp van een korte film over het nut van TRIJNTJE; daar wordt ook momenteel al de eerste hand aan gelegd (zie bijgevoegde afbeelding voor een impressie).

Houd TRIJNTJE in de gaten!; wij laten weer van ons horen als TRIJNTJE écht gaat rijden over de Groningen klei en eenieder in TRIJNTJE kan instappen.

 

TRIJNTJE gaat richting uit-checken en daarmee de wereld in
mei 2021

Zoals eerder ook meermaals bericht, rijdt het project TRIJNTJE inmiddels op volle vaart richting het eindstation. Hierbij een laatste update alvorens TRIJNTJE zal ‘uitchecken’ en daarmee voor de agrariërs op de (noordelijke) kleibodem beschikbaar wordt om in te zetten bij beslissingen rondom verbeterd bodem-/waterbeheer op perceel niveau. De aansluiting van TRIJNTJE met het nieuwe Akkerweb-platform Farmmaps is inmiddels technisch gereed en de eerste test-gebruikers hebben hun weg gevonden. Op basis van de input aan vragen en uitdagingen van deze sessies met test-gebruikers, is er gewerkt aan een gebruiksaanwijzing. In juni verwachten wij u het filmpje over het gebruik van Trijntje te kunnen laten zien.

In de komende maanden zal er nog een keer een beroep gedaan worden op de betrokken TRIJNTJE-telers-testgroep om met hun eigen percelen aan de slag te gaan als laatste controle alvorens het project ‘uit-te-checken’ en beschikbaar te stellen. Met de ontwikkelde TRIJNTJE-tool is er de mogelijkheid om van der Sat data m.b.t. bodem-vocht inzichtelijk te krijgen op perceel niveau.

Meer info over waar de applicatie beschikbaar is, voor wie en ook vooral hoe te gebruiken volgt in de loop van de komende maanden.


Hieronder twee kleine voorproefjes:

 

 

 

 Downloads

Handleiding gebruik TRIJNTJE v3.3.
Digitale flyer (klikbaar)