Terug naar Projecten.

SpaarBodem

Spaarbodem: verbeter uw grond en daarmee de opbrengst van uw perceel.

Meer weten over een hogere opbrengst van uw perceel? Dat kan! Meld u aan voor het project Spaarbodem en leer samen met collega-akkerbouwers welke maatregelen u kunt nemen om uw bedrijf nóg toekomstbestendiger te maken.

 

Op vrijdag 26 november is er een vervolgbijeenkomst georganiseerd voor de projecten Slim Landgebruik en Spaarbodem voor het bekijken van de resultaten van de machine demo inzaai groenbemesters op 2 september, en ook de resultaten van de bloeibeheersings-demo werden bekeken in het betreffende veld. Een video-verslag van deze bijeenkomst is hieronder te zien.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op 28 oktober 2021 vond er een machinetest bloeibeheersing in Groenbemesters op de planning, een video-verslag van deze bijeenkomst is hieronder te zien.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Donderdag 2-september 2021 is er een demo stoppelbewerking en inzaai van groenbemesters georganiseeerd op SPNA-locatie de Kollumerwaard. De demonstratie werd georganiseerd door de projecten Spaarbodem en Slim Landgebruik in samenwerking met Christoffel den Herder. Hieronder is de volledige uitnodiging in pdf te lezen.

Def. Programma 2-sept. incl. machines
 

 Een video-verslag van deze middag stoppelbewerking en inzaai groenbemesters op 2-september is te vinden via onderstaande YouTube-link:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het project Spaarbodem is onlangs van start gegaan in het werkgebied van Waterschap Noorderzijlvest (provincie Groningen). Door bodemdaling, ontwikkelingen in de landbouw, klimaatverandering en verzilting komt bodembeheer in dit gebied onder druk te staan. Een gevolg hiervan is dat de waterkwaliteit achteruit gaat. Verbetering van de bodemstructuur en het bodembeheer is van groot belang om ervoor te zorgen dat de waterkwaliteit verbetert. Een goede bodemstructuur houdt water langer vast. Dit voorkomt afspoeling van gewasbeschermingsmiddelen en onderdrukt verzilting.

Inzicht in goed bodembeheer
Veel akkerbouwers zijn zich bewust van de algemene problematiek. Het belang van goed bodembeheer voor de waterkwaliteit en -kwantiteit in de omgeving is echter nog vaak onderbelicht. Om die reden is Spaarbodem van start gegaan. Een project om nóg meer inzicht te krijgen in het belang van goed bodembeheer voor de opbrengst van uw perceel.

Vier themagroepen
Deelnemers aan Spaarbodem gaan in groepen van circa 15 personen aan de slag met een specifiek bodemthema. Per themagroep wordt één demobedrijf aangewezen waar een praktijkproef wordt uitgevoerd, onder begeleiding van externe deskundigen. Daarnaast stellen we samen met elke deelnemer een plankaart op voor mogelijke maatregelen op het eigen bedrijf. De thema’s waar u uit kunt kiezen, zijn:
• Organische stof (structuurverbetering, bodemleven voeden, weerbaarheid, vastleggen koolstof)
• Verbetering capillaire werking (waterafvoer, watervasthoudend vermogen, sponswerking bodem)
• Jaarrond groen beteelde percelen (bescherming tegen uitdroging, verstuiving, afspoeling)
• Grondbewerking en het opstellen van een bouwplan (natuurlijke processen in bodem, structuurverbetering)

Aanmelden? Graag!
Wilt u ook aan de slag met beter bodembeheer op uw bedrijf? Dan is Spaarbodem iets voor u. U kunt uw interesse kenbaar maken via het formulier op www.projectenltonoord.nl/spaarbodem. Of kom naar de informatieavond op 7 november, in De Butler in Uithuizen. Inloop vanaf 19.30 uur.

Voor meer informatie over Spaarbodem kunt u ook contact opnemen met projectleider Jakoba Stephanus, telefoon 06-52481993, e-mail: jakoba.stephanus-oosterhuis@kadaster.nl.

Deltaplan Agrarisch Waterbeheer
Het project Spaarbodem maakt deel uit van het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW). In het kader van DAW werken LTO Noord, waterschappen en andere partners nauw samen aan de verbetering van de waterkwaliteit en de waterhuishouding in Nederland. Spaarbodem wordt gefinancierd door de Provincie Groningen, Waterschap Noorderzijlvest en DAW.

Klik op onderstaande links voor meer informatie.

 

Artikel: Jonge boer verdiept zich in de bodem

 In 2020 hebben we een interessant onderzoek uit mogen  voeren voor één van de themagroepen van het project Spaarbodem. Hierbij zijn er in de wintertarwe verschillende herbicide-toepassingen uitgevoerd om vervolgens in de nateelt van groenbemester (brede mix) te kunnen beoordelen of er effecten zichtbaar waren van deze toepassingen in de ontwikkeling van de groenbemesters-componenten. Hieronder is het opgestelde onderzoeksverslag te downloaden (zie ook in het menu 'downloads'> overige teelten).

Info sheet SpaarBodem
Rapportage Effect herbicide voorjaarsbespuiting op groenbemester ontwikkeling (2020)


Uitnodiging startbijeenkomst SpaarBodem

 

Nieuwsberichten:


Eerste bedrijfsbodem- en waterplan opgeleverd
Nieuwsbrief april 2020