Terug naar Projecten.

Planty Organic

De werkgroep BioWad heeft in het seizoen 2010-2011 nagedacht over hoe de biologische landbouw (op de Noordelijke kleischil) zich verder kan ontwikkelen richting een op alle fronten houdbare landbouw. De gesloten kringloop is hierbij een belangrijk uitgangspunt. In Nederland (en daarbuiten) is de sector nog teveel afhankelijk van biologische mest. Dit aspect ligt binnen de invloedssfeer van de bedrijven cq. de sector waardoor het zinvol is om na te denken over veranderingen. Onderzocht wordt of het nieuwe 100% plantaardige bedrijfssysteem zich tot een volwaardig alternatief kan ontwikkelen.

 

Binnen de werkgroep heeft zich een biologisch systeem uitgekristalliseerd welke geheel plantaardig is. Dit 100% plantaardige model betekent een forse wijziging van de mindset. Als grote voordeel voor de hele biologische sector wordt gezien dat de sectorale kringloop makkelijker gesloten kan worden als een deel van de akkerbouwbedrijven de kringloop intern gaat sluiten. Nu fosfaat steeds meer de beperkende factor wordt bij het bemesten biedt dit systeem de mogelijkheid om beter en efficiënter te sturen op stikstof en fosfaat. Het doel is om door o.m. praktijkonderzoek het plantaardige bedrijfssysteem tot een absoluut volwaardig alternatief te ontwikkelen. Veel aspecten van dit onderzoek zullen ook relevant zijn voor de biologische sector breed.
Op proefboerderij Kollumerwaard is een perceel van 5 hectare verdeeld in 6 deelpercelen, waarbij een bouwplan gehanteerd gaat worden van 1 op 6 teelt met de volgende gewassen; grasklaver, bloemkool, graan, peen, groenbemester en aardappel.