Terug naar Projecten.

Gronings Graan Groener en Grondiger (4G)

Delphy en SPNA Ebelsheerd doen samen met de Graanacademie onderzoek naar toekomstbestendige graanteelt in het project “Gronings Graan Groener en Grondiger”. 

De laatste activiteiten voor dit project zijn in 2022 uitgevoerd.

 

 

Delphy en SPNA Ebelsheerd doen samen met de Graanacademie onderzoek naar toekomstbestendige graanteelt in het project “Gronings Graan Groener en Grondiger”. De focus van de verschillende proeven ligt op:
• Kostprijsverlaging
• Weerbare planten
• Productie van geschikte granen voor de regionale keten
Jaarlijks zijn er verschillende activiteiten, excursies en ook proef-/demonstratievelden gerealiseerd. De verschillende jaarverslagen van de verschillende onderzoeken zijn via de download-module rechts op de pagina te downloaden en te lezen.

Graanteelt neemt in het Oldambt een belangrijke positie in en wordt gekenmerkt door bulkproductie, lage prijzen, lage marges en eenzijdige teeltsystemen die in hun huidige opzet weinig perspectief bieden voor de gewenste ontwikkeling naar een duurzame, volhoudbare en kringlooplandbouw, maar niet ‘even’ volledig anders ingericht kunnen worden. In dit project wordt hieraan in drie pijlers gewerkt:
– Binnen de teelt: kostprijsverlaging (low cost/input teeltsysteem) ipv opbrengstverhoging door verlaging input en door geintegreerde ziekte- en plaagbeheersing verlaging ziekte- en plaagdruk en precisielandbouw;
– Binnen het teeltsysteem: aanpassingen gericht op bodemkwaliteit en diversiteit ten behoeve van weerbaardere planten;
– Binnen de keten: productie geschikte graan grondstoffen tbv regionale meerwaarde en ketenontwikkeling
Het project resulteert in innovatieve en onderbouwde praktijkvoorbeelden van innovaties die goed overdraagbaar zijn en een uitvoerbaar perspectief bieden voor de Oldambter akkerbouw van de toekomst.

In deze drie pijlers worden via innovatief onderzoek op SPNA proefboerderij Ebelsheerd en via demo’s en praktijkproeven op bedrijven van leden van de Graanacademie de thema’s ontwikkeld. In dit project werken vier partijen samen die sleutelposities innemen in de regio:
– Graantelers, verenigd in de Graanacademie, platform voor kennis- en ervaringsuitwisseling en gesprekspartner voor ontwikkelingsvragen.
– SPNA proefboerderij Ebelsheerd met ervaring en faciliteiten voor zoweel teeltonderzoek als productkwaliteitsonderzoek.
– Adviseurs van Delphy met regionale (teelt)deskundigen.
– Coöperatieve vereniging “De Graanrepubliek”, initiatiefgroep voor meerwaardecreatie in de regio door ketenontwikkeling voor graanproducten in breedste zin.

Het delen van de in het project opgedane ervaring en kennis vindt plaats op verschillende niveau’s. Enkele leden van de Graanacademie zullen met veldproeven en demo’s actief deelnemen aan de ontwikkeling van de innovaties. Zij staan in direct contact met onderzoekers en adviseurs. Binnen de Graanacademie worden vier keer per jaar bijeenkomsten georganiseerd waarvan een aantal veldbijeenkomsten. De laatste themabijeenkomst van het jaar zal gewijd zijn aan een terugblik en een vooruitblik; dit wordt meegenomen door de projectcoördinatie. Een interne kwartaal E-nieuwsbrief zorgt voor korte nieuwsflitsen en korte termijn informatie. De telers worden op de hoogte gebracht van de recente ontwikkelingen en nieuwswaardige feiten door middel van artikelen in (regionale) bladen en vakbladen en door Open Dagen (jaarlijks op Ebelsheerd) en demo’s op praktijkbedrijven. Waar het zich aandient zullen presentaties gegeven worden, en Ebelsheerd staat open voor excursies specifiek op de thema’s van dit project. Het project wordt afgesloten met een brochure waarin de innovaties op een aantrekkelijke en praktische wijze beschreven en verbeeld zullen worden.

Dit project wordt mede gefinancierd door het Europese programma voor plattelandsontwikkeling en door de Provincie Groningen.

 

Meer (achtergrond-) informatie van dit project is te vinden via https://delphy.nl/research/gronings-graan-groener-en-grondiger/

 Downloads

Proefveldverslag experimenten 2019-2020
Proefveldverslag experimenten 2020-2021
Proefveldverslag experimenten 2021-2022