Terug naar Projecten.

Akkerranden in de Oldambtster praktijk

Proefboerderij SPNA en ANOG voeren praktijkonderzoek uit op SPNA locatie Ebelsheerd naar akkerrandenbeheer (2022-2024).

 

Akkerranden hebben een effect op de samenstelling van de bodembiodiversiteit. Zowel onkruidbeheersing als bodembiodiversiteit worden in dit project m.b.t het berheer van akkerranden onderzocht. De akkerranden zijn in het voorjaar van 2022 ingezaaid op SPNA locatie Ebelsheerd. Er worden verschillende maairegimes getest: klepelen en laten liggen, maaien en afvoeren en verschillende frequenties. We kiezen voor mengsels waar we al jaren mee werken, en een nieuwe. Dit zijn: kruidenrijke akkerrand voor broedende akkervogels, meerjarig FAB mengsel, een gras-klaver mengsel, een nieuw samengesteld kruidenmengsel en gras als referentie. Deze randen krijgen verschillende behandelingen rondom inzaai en beheer, en er wordt gemonitord. Hieruit hopen we gegronde conclusies te kunnen trekken over het optimale beheer van akkerranden.


Sinds 2000 wordt er al gewerkt met akkerranden in Oost-Groningen. In de loop der jaren zijn de doelen van de akkerranden diverser geworden. Denk hierbij aan bescherming van akkervogels, de waterkwaliteit of functionele agrobiodiversiteit. Met elkaar weten we dat het soms best een kunst is om de akkerranden in goede staat te houden zonder dat deze onder het onkruid loopt. Binnen de bestaande regels van het ANLb zijn er geen mogelijkheden om te kunnen experimenteren met verschillende vormen van beheer. Daarnaast leven er vragen rondom de ondergrondse effecten van akkerranden: wat betekenen die nu eigenlijk voor opbouw van populaties bodeminsecten?


SPNA en de ANOG onderzoeken ook of er ook sprake is van negatieve effecten op de samenstelling. Denk hierbij aan emelten, engerlingen en aaltjes. En zo ja: op welke manier kunnen eventuele problemen die hierdoor ontstaan voorkomen? Een steeds relevanter onderwerp met de veranderingen van het GLB (Gemeenschappelijk Landbouwbeleid). Waarbij steeds meer wordt ingezet op extensivering/deels uit productie nemen van grond ten behoeve van klimaat en milieu.


Regiodeal Natuurinclusieve Landbouw
Met financiering van de Regiodeal natuurinclusieve landbouw gaat ANOG samen met SPNA Ebelsheerd een praktijkproef uitvoeren. Er zullen akkerranden worden aangelegd op Ebelsheerd en bij 2 akkerbouwers met verschillende mengsels.


De proef loopt tot september 2024. Wij hopen na drie jaren meer te weten zijn gekomen over de do’s en dont’s bij het beheer van akkerranden. De komende jaren zullen er diverse veldbijeenkomsten worden georganiseerd voor het delen van kennis en ervaringen. Het doel is om de teelt van akkerranden te verbeteren en zo mogelijke drempels voor het werken met akkerranden weg te nemen.


Meer weten?, kijk op https://anog.nl/projecten/regiodeal-natuurinclusieve-landbouw.


Update juni 2023- Project Akkerrandenbeheer in het Oldambt
Op SPNA Locatie Ebelsheerd vindt dit jaar het tweede jaar plaats van het project Akkerrandenbeheer in het Oldambt. De akkerranden zijn in het voorjaar van 2022 ingezaaid. Er worden verschillende maairegimes getest: klepelen en laten liggen, maaien en afvoeren en verschillende frequenties. Er zijn diverse perceeltjes ingezaaid met verschillende zaadmengsels, zoals kruidenmengsels en een grasklaver mengsel. Inzet is om inzicht te krijgen in het optimale beheer van akkerranden. Zowel onkruidbeheersing als bodembiodiversiteit worden er onderzocht. Medio mei 2023 is er voor het eerst een maai regime uitgevoerd. Naast het proefveld op SPNA locatie Ebelsheerd, liggen er ook delen van dit onderzoek bij diverse telers in de regio.