Terug naar Actueel.

Boeren meten water zoekt deelnemers

Schade van verzilting is niet altijd goed te onderscheiden van droogteschade. Daarom is het goed om de situatie van verzilting in het perceel in kaart te brengen. Het project ‘Boeren Meten Water - Verzilting’ stelt boeren in staat om zélf metingen uit te voeren in het perceel en oppervlaktewater. Boeren Meten Water biedt ruimte aan 50 agrarische ondernemers uit Friesland en 50 uit Groningen.

 

Boeren meten zélf verzilting in hun percelen

De landbouw in het noordelijk zeekleigebied is mede door de pootgoedteelt van grote economische en maatschappelijke waarde voor deze regio. Steeds vaker krijgt deze sector te
maken met een toename van de verzilting van het oppervlaktewater en grondwater. Verzilting kan schade veroorzaken aan gewassen en daardoor de opbrengst verminderen.

Schade van verzilting is niet altijd goed te onderscheiden van droogteschade. Daarom is het goed om de situatie van verzilting in het perceel in kaart te brengen. Het project ‘Boeren Meten Water - Verzilting’ stelt boeren in staat om zélf metingen uit te voeren in het perceel en oppervlaktewater. De meetgegevens worden verrijkt met informatie van het waterschap en het KNMI. De inzichten die dit oplevert kunnen helpen om de juiste maatregelen te nemen voor het vergroten van teeltoptimalisatie.

Boeren Meten Water biedt ruimte aan 50 agrarische ondernemers uit Friesland en 50 uit Groningen. Parallel aan het meetnetwerk bij boeren in de provincies wordt op een proefveld bij SPNA actieve verzilting toegepast om de zouttolerantie van het huidige landbouw systeem te testen.

Meetapparatuur
Deelnemers aan het project krijgen de beschikking over twee AquaPins en een AquaMobile. De AquaPin is een modulair opgebouwde pin met verschillende sensoren die continu het zoutgehalte van het grondwater, bodemvocht en de grondwaterstand meten. De AquaMobile is een mobiele meter met een EC-sensor, waarmee handmatig het zoutgehalte in oppervlaktewater en drainwater gemeten kan worden. De meetgegevens worden automatisch doorgezet naar een speciaal ontwikkeld webplatform, waar deelnemers in een beveiligde omgeving toegang hebben om de verzamelde gegevens in te zien.

Meedoen?
De eigen bijdrage in de kosten voor deelname aan het project bedraagt € 1.400,- (ex BTW). Naast de genoemde apparatuur (bruikleen) krijgen deelnemers voor dat bedrag twee jaar toegang tot het online platform, training en begeleiding.
Wilt ú weten hoe het zit met de verzilting in uw perceel, drain en sloot? Neem dan contact op met Tjeerd Hoekstra, projectleider LTO Noord, tel. 06-13925749. e-mail thoekstra@ltonoord.nl.

Naast direct contact met de projectleider is er ook op de website www.boerenmetenwater.nl meer achtergrondinfo te vinden.