Bestanden "Wintertarwe"

Bestanden
Fusarium op herhaling met lage tarweopbrengsten

Na ernstige schade in de teelt van tarwe door aarfusarium is besloten een proef uit te voeren. Het gaat om vier verschillende soorten Fusarium. Er wordt een gebruik gemaakt van twee verschillende fungiciden gebruikt (Allegro en Matador) als bestrijding.

Granen liefst spuiten in vlagbladstadium

Het stadium van toepassing van bestrijding van Fusarium is het vlagbladstadium. Het effect is dan het grootst.

Bestrijding van blad- en aarziekten met Amistar in wintertarwe

In deze proef wordt nagegaan hoe de bovenste driw bladeren zo goed mogelijk beschermd kunnen worden door middel van fungicidenbespuitingen.

Bestrijding van blad- en aarziekten in wintertarwe (1999)

Om de bovenste drie bladeren van de tarweplant zo goed mogelijk te beschermen tegen blad- en aarziekten werd een proef aangelegd op de Ebelsheerd met vier verschillende fungiciden.

Bestrijding van blad- en aarziekten in wintertarwe (1998)

Om hogere opbrengsten te behalen is het nodig om de bestrijdingsstrategie van blad- en aarziekten aan te passen. Het is de bedoeling om de bovenstre drie bladeren zo goed mogelijk te beschermen.

Bestrijding van blad- en aarziekten in wintertarwe (1999)

Om de bovenste drie bladeren van de tarweplant zo goed mogelijk te beschermen tegen blad- en aarziekten werd een proef aangelegd op de Ebelsheerd met verschillende fungiciden.

Bestrijding van blad- en aarziekten in wintertarwe (2001)

Om de bovenste drie bladeren van de tarweplant zo goed mogelijk te beschermen tegen blad- en aarziekten werd een proef aangelegd op de Ebelsheerd met verschillende fungiciden.

Bestrijding van blad- en aarziekten in wintertarwe (2002)

Om de bovenste drie bladeren van de tarweplant zo goed mogelijk te beschermen tegen blad- en aarziekten werd een proef aangelegd op de Ebelsheerd met verschillende fungiciden.

Bestrijding van blad- en aarziekten in wintertarwe (2002)

Om de bovenste drie bladeren van de tarweplant zo goed mogelijk te beschermen tegen blad- en aarziekten werd een proef aangelegd op de Ebelsheerd met verschillende fungiciden.

Bestrijding van blad- en aarziekten in wintertarwe (2004)

Om de bovenste drie bladeren van de tarweplant zo goed mogelijk te beschermen tegen blad- en aarziekten werd een proef aangelegd op de Ebelsheerd met verschillende fungiciden.

Bestrijding blad- en aarziekten in wintertarwe (2003)

Om de bovenste drie bladeren van de tarweplant zo goed mogelijk te beschermen tegen blad- en aarziekten werd een proef aangelegd op de Ebelsheerd met verschillende fungiciden.

Bestrijding van blad- en aarziekten in wintertarwe (2003)

Om de bovenste drie bladeren van de tarweplant zo goed mogelijk te beschermen tegen blad- en aarziekten werd een proef aangelegd op de Ebelsheerd met verschillende fungiciden.

Bestrijding van blad- en aarziekten in wintertarwe (2003)

Om de bovenste drie bladeren van de tarweplant zo goed mogelijk te beschermen tegen blad- en aarziekten werd een proef aangelegd op de Ebelsheerd met verschillende fungiciden.

Bestrijding van blad- en aarziekten in wintertarwe (2005)

Om de bovenste drie bladeren van de tarweplant zo goed mogelijk te beschermen tegen blad- en aarziekten werd een proef aangelegd op de Ebelsheerd met verschillende fungiciden.

Bestrijding blad- en aarziekten in wintertarwe (2005)

Om de bovenste drie bladeren van de tarweplant zo goed mogelijk te beschermen tegen blad- en aarziekten werd een proef aangelegd op de Ebelsheerd met verschillende fungiciden.

Bestrijding van blad- en aarziekten in wintertarwe (2005)

Om de bovenste drie bladeren van de tarweplant zo goed mogelijk te beschermen tegen blad- en aarziekten werd een proef aangelegd op de Ebelsheerd met verschillende fungiciden.

Bestrijding van blad- en aarziekten in wintertarwe (2004)

Om de bovenst drie bladeren van de tarweplant zo goed mogelijk te beschermen tegen blad- en aarziekte werd een proef aangelegd op de Ebelsheerd met verschillende fungiciden.

Bestrijding van blad- en aarziekten in wintertarwe (2006 - Dupont)

Om de bovenste drie bladeren van de tarweplant zo goed mogelijk te beschermen tegen blad- en aarziekten werd een proef aangelegd op de Ebelsheerd met verschillende fungiciden.

Bestrijding van blad- en aarziekten in wintertarwe (2006 - Syngenta)

Om de bovenste drie bladeren van de tarweplant zo goed mogelijk te beschermen tegen blad- en aarziekten werd een proef aangelegd op de Ebelsheerd met verschillende fungiciden.

Bestrijding van blad- en aarziekten in wintertarwe (2006 - Bayer)

Om de bovenste drie bladeren van de tarweplant zo goed mogelijk te beschermen tegen blad- en aarziekten werd een proef aangelegd op de Ebelsheerd met verschillende fungiciden.

Blad- en aarziektenbestrijdingsstrategieën in wintertarwe

Om de bovenste drie bladeren van de tarweplant zo goed mogelijk te beschermen tegen blad- en aarziekten (Septoria) werd een proef aangelegd op de Ebelsheerd met verschillende bestrijdingsstrategieën.

Bestrijding schimmelziekten (DTR) in wintertarwe

Het doel van dit project is het ontwikkelen van een bestrijdingsstrategie om schimmelziekte (DTR) in tarwe te bestrijden met minimale inzet van fungiciden.

Bestrijding van blad- en aarziketen in wintertarwe (1998)

Om de wintertarwe zo goed mogelijk te beschermen tegen schimmelziekten is op Ebelsheerd deze proef aangelegd waar verschillende middelen werden getoetst.

Bestrijding van blad- en aarziekten in wintertarwe (1998)

Om de wintertarwe zo goed mogelijk te beschermen tegen schimmelziekten is op Ebelsheerd deze proef aangelegd waar verschillende middelen werden getoetst.

Bronnen van de veroorzaker van de gele bladvlekkenziekte in wintertarwe

In dit rapport wordt gekeken naar de oorsprong, biologie, epidemiologie en bestrijding van de gele bladvlekkenziekte (DTR) van wintertarwe.

Bestrijding van Fusarium in wintertarwe (2000)

In dit rapport wordt gekeken naar een bestrijdingsstrategie om aarfusarium te bestrijden en de vorming van mycotoxinen te voorkomen.

Bestrijding van Fusarium in wintertarwe (1998)

De aantasting veroorzaakt door Fusarium wordt ook wel kafjesrood genoemd. Bij deze aantasting zijn wel 20 verschillende soorten Fusarium betrokken. Dit rapport wordt dieper ingegaan op de aantasting veroorzaakt door deze Fusarium-soorten.

Fusariumbestrijding schiet zijn doel vaak voorbij

De aantasting veroorzaakt door Fusarium wordt ook wel kafjesrood genoemd. Bij deze aantasting zijn wel 20 verschillende soorten Fusarium betrokken. Dit rapport wordt dieper ingegaan op de aantasting veroorzaakt door deze Fusarium-soorten.

Invloed van bemesting op ziekten en kwaliteit van wintertarwe

In dit rapport wordt de invloed van kali-bemesting op het optreden van Fusarium en Septoria. Daarnaast wordt gekeken of het Se-gehalte in het graan verhoogd kan worden door toevoeging van Seleniumzout.

Mycotoxinen

In dit rapport worden de factoren beschreven waar de productie van DON in wintertarwe wordt door bepaald.

Mycotoxinen

In dit rapport worden de factoren beschreven waar de productie van DON in wintertarwe wordt door bepaald.

Wees zuining met meer stikstof voor hogere korrelopbrengsten

In dit rapport wordt de hoogte en de wijze van stikstofbemesting in wintertarwe. Een hoge korrelopbrengst door hoge stikstofgift moet wel samengaan met goed bestrijding van plagen, ziekten en legering.

Ziekten voorkomen is beter dan genezen

Dit rapport geeft een overzicht van beheersmaatregelen tegen DTR en aarfusarium.

Toepassing van eco-min in bouwplanverband

Door toevoeging van eco-min, een natuurlijke minerale kunstmeststof, zou de beschikbaarheid van mineralen en sporenelementen worden bevorderd.

Invloed bemestingsstrategie en ras op het zetmeelgehalte van wintertarwe

Bij lage graanprijzen en hoge aardgasprijzen kan het interessant worden om (besmet) graan te verbranden of te vergisten (bioethanol). In dit rapport wordt gekeken naar het zetmeelgehalte van wintertarwe, omdat dit gehalte belangrijk is voor het vrijkomen van energie tijdens de verbranding.

Voorkom zwavel tekorten door te bemesten

Door schonere technologieën bij de industrieën is de ‘natuurlijke’ aanvoer van zwavel sterk verminderd. Op veel plaatsen is deze aanvoer niet meer toereikend om het gewas van vol-doende zwavel te voorzien. In de komende jaren mogen in toenemende mate tekorten aan zwavel worden verwacht.

Zwavel gebrek ligt op de loer

De sterk afname van de uitstoot van zwavel door de industrie heeft de zwavelvoorziening van landbouwgronden verminderd. In Duitsland en Engeland is zwavelgebrek een veel voorkomend verschijnsel en maakt zwavel onderdeel uit van het bemestingsplan. Ook in Nederland komt zwavelgebrek in toenemende mate voor, ook in granen.

Invloed van zwavelbemesting op wintertarwe

Om na te gaan wat het effect is van ASS en gestabiliseerde ASS in vergelijking met KAS, is op de proefboerderij Ebelsheerd in opdracht van BASF Nederland Agro b.v. een proefveld aang-elegd met verschillende meststoffen en tijdstippen van toediening.

Bestrijding van (resistente) duist in wintertarwe

Sinds enkele jaren bestaat er bij telers en voorlichters in Oost Groningen het vermoeden dat op een toenemend aantal percelen sprake is van een verminderde gevoeligheid van duist voor chloortoluron, isoproturon en/of fenoxaprop-p-ethyl, aangezien de bestrijding van duist steeds vaker een onvoldoende resultaat oplevert.

Bestrijding (resistente) duist in wintertarwe

Sinds enkele jaren bestaat bij telers en voorlichters in Oost Groningen het vermoeden dat op een toenemend aantal percelen sprake is van een verminderde gevoeligheid van duist voor chloortoluron, isoproturon en/of fenoxaprop-p-ethyl, aangezien de bestrijding van duist steeds vaker een onvoldoende resultaat oplevert.

Bestrijding (resistente) duist in wintertarwe

Sinds enkele jaren bestaat bij telers en voorlichters in Oost Groningen het vermoeden dat op een toenemend aantal percelen sprake is van een verminderde gevoeligheid van duist voor chloortoluron, isoproturon en/of fenoxaprop-p-ethyl, aangezien de bestrijding van duist steeds vaker een onvoldoende resultaat oplevert.

Bestrijding (resistente) duist in wintertarwe

Sinds enkele jaren bestaat bij telers en voorlichters in Oost Groningen het vermoeden dat op een toenemend aantal percelen sprake is van een verminderde gevoeligheid van duist voor chloortoluron, isoproturon en/of fenoxaprop-p-ethyl, aangezien de bestrijding van duist steeds vaker een onvoldoende resultaat oplevert.

Duistbestrijding in wintertarwe

Sinds enkele jaren bestaat bij telers en voorlichters in Oost Groningen het vermoeden dat op een toenemend aantal percelen sprake is van een verminderde gevoeligheid van duist voor chloortoluron, isoproturon en/of fenoxaprop-p-ethyl, aangezien de bestrijding van duist steeds vaker een onvoldoende resultaat oplevert.

Duistbestrijding in wintertarwe

Sinds enkele jaren bestaat bij telers en voorlichters in Oost Groningen het vermoeden dat op een toenemend aantal percelen sprake is van een verminderde gevoeligheid van duist voor chloortoluron, isoproturon en/of fenoxaprop-p-ethyl, aangezien de bestrijding van duist steeds vaker een onvoldoende resultaat oplevert.

Invloed kalibemesting en EPSO-Combitop bespuiting op de opbrengst en kwaliteit van wintertarwe

Kalium lost makkelijk op en wordt in de grond gebonden aan kleideeltjes en humus. Kalium speelt onder andere een belangrijke rol bij enzymatische omzettingen en het transport van stoffen door de plant. Kali heeft dus een directe invloed op de opbrengstvorming, maar ook op de weerstand van de plant. Kali geeft een gezonder gewas.

Kwaliteitswintertarwerassen (2004)

De opbrengst van de rassen is, naast enkele andere factoren als wintervastheid, ziekteresistentie en stevigheid, erg belangrijk. Rassenonderzoek is dan ook van groot belang. Daarom is op de proefboerderij Ebelsheerd een rassenvergelijking opgezet met naast Nederlandse rassen, enkele buitenlandse rassen.

Kwaliteitswintertarwerassen (2005)

De opbrengst van de rassen is, naast enkele andere factoren als wintervastheid, ziekteresistentie en stevigheid, erg belangrijk. Rassenonderzoek is dan ook van groot belang. Daarom is op de proefboerderij Ebelsheerd een rassenvergelijking opgezet met naast Nederlandse rassen, enkele buitenlandse rassen.

Kwaliteitswintertarwerassen (2006)

De opbrengst van de rassen is, naast enkele andere factoren als wintervastheid, ziekteresistentie en stevigheid, erg belangrijk. Rassenonderzoek is dan ook van groot belang. Daarom is op de proefboerderij Ebelsheerd en Kollumerwaard een rassenvergelijking opgezet met naast Nederlandse rassen, enkele buitenlandse rassen.

Kwaliteitswintertarwerassen (2007)

De opbrengst van de rassen is, naast enkele andere factoren als wintervastheid, ziekteresistentie en stevigheid, erg belangrijk. Rassenonderzoek is dan ook van groot belang. Daarom is op de proefboerderij Ebelsheerd en Kollumerwaard een rassenvergelijking opgezet met naast Nederlandse rassen, enkele buitenlandse rassen.

Kwaliteitswintertarwerassen

De opbrengst van de rassen is, naast enkele andere factoren als wintervastheid, ziekteresistentie en stevigheid, erg belangrijk. Rassenonderzoek is dan ook van groot belang. Daarom is op de proefboerderij Ebelsheerd en Kollumerwaard een rassenvergelijking opgezet met naast Nederlandse rassen, enkele buitenlandse rassen.

Kwaliteitswintertarwerassen Noordelijke klei

De opbrengst van de rassen is, naast enkele andere factoren als wintervastheid, ziekteresistentie en stevigheid, erg belangrijk. Rassenonderzoek is dan ook van groot belang. Daarom is op de proefboerderij Ebelsheerd en Kollumerwaard een rassenvergelijking opgezet met naast Nederlandse rassen, enkele buitenlandse rassen.

Kwaliteitswintertarwerassen (2000)

De opbrengst van de rassen is, naast enkele andere factoren als wintervastheid, ziekteresistentie en stevigheid, erg belangrijk. Rassenonderzoek is dan ook van groot belang. Daarom is op de proefboerderij Ebelsheerd een rassenvergelijking opgezet met naast Nederlandse rassen, enkele buitenlandse rassen.

Kwaliteitswintertarwerassen

De opbrengst van de rassen is, naast enkele andere factoren als wintervastheid, ziekteresistentie en stevigheid, erg belangrijk. Rassenonderzoek is dan ook van groot belang. Daarom is op de proefboerderij Ebelsheerd een rassenvergelijking opgezet met naast Nederlandse rassen, enkele buitenlandse rassen.

Kwaliteitswintertarwerassen (2002)

De opbrengst van de rassen is, naast enkele andere factoren als wintervastheid, ziekteresistentie en stevigheid, erg belangrijk. Rassenonderzoek is dan ook van groot belang. Daarom is op de proefboerderij Ebelsheerd een rassenvergelijking opgezet met naast Nederlandse rassen, enkele buitenlandse rassen.

Kwaliteitswintertarwerassen (2003)

De opbrengst van de rassen is, naast enkele andere factoren als wintervastheid, ziekteresistentie en stevigheid, erg belangrijk. Rassenonderzoek is dan ook van groot belang. Daarom is op de proefboerderij Ebelsheerd een rassenvergelijking opgezet met naast Nederlandse rassen, enkele buitenlandse rassen.

Invloed minimale grondbewerking op wintertarwe

In het Oldambt zijn de grondbewerkingskosten hoog t.o.v. andere grondsoorten.Om de rentabiliteit van de (graan)bedrijven op peil te houden, zullen bij lagere graanprijzen de grondbewerkingskosten moeten verminderen.

Invloed minimale grondbewerking op wintertarwe

In het Oldambt zijn de grondbewerkingskosten hoog t.o.v. andere grondsoorten.Om de rentabiliteit van de (graan)bedrijven op peil te houden, zullen bij lagere graanprijzen de grondbewerkingskosten moeten verminderen.

Toepassing van Moddus in wintertarwe

In de vakliteratuur wordt Moddus gezien als een zeer geschikte groeiregulator in granen, maar in de praktijk is de werking nogal wisselend. Teeltonderzoek moet resulteren in een optimale inzet van Moddus, waardoor een zekere werking wordt verkregen, die strostevigheid en opbrengst te goede komt.

Teeltsystemen voor concurrerende teelt van wintertarwe (2001)

Door de lage graanprijzen staat het rendement van de graanteelt onder druk. De aanzienlijke stijging van de korrelopbrengst van wintertarwe in de laatste 10 jaren was niet voldoende om de lagere prijs te compenseren. De teelttechniek was vooral gericht op verlaging van de teeltkosten.

Teeltsystemen voor concurrerende teelt van wintertarwe (2002)

Door de lage graanprijzen staat het rendement van de graanteelt onder druk. De aanzienlijke stijging van de korrelopbrengst van wintertarwe in de laatste 10 jaren was niet voldoende om de lagere prijs te compenseren. De teelttechniek was vooral gericht op verlaging van de teeltkosten.

Teeltsystemen voor concurrerende teelt van wintertarwe (2003)

Door de lage graanprijzen staat het rendement van de graanteelt onder druk. De aanzienlijke stijging van de korrelopbrengst van wintertarwe in de laatste 10 jaren was niet voldoende om de lagere prijs te compenseren. De teelttechniek was vooral gericht op verlaging van de teeltkosten.

Teeltsystemen voor concurrerende teelt van wintertarwe (2004)

Door de lage graanprijzen staat het rendement van de graanteelt onder druk. De aanzienlijke stijging van de korrelopbrengst van wintertarwe in de laatste 10 jaren was niet voldoende om de lagere prijs te compenseren. De teelttechniek was vooral gericht op verlaging van de teeltkosten.

Teeltsystemen voor concurrerende teelt van wintertarwe (2005)

Door de lage graanprijzen staat het rendement van de graanteelt onder druk. De aanzienlijke stijging van de korrelopbrengst van wintertarwe in de laatste 10 jaren was niet voldoende om de lagere prijs te compenseren. De teelttechniek was vooral gericht op verlaging van de teeltkosten.

Teeltsystemenvergelijking in wintertarwe (2001-2005)

Door de lage graanprijzen staat het rendement van de graanteelt onder druk. De aanzienlijke stijging van de korrelopbrengst van wintertarwe in de laatste 10 jaren was niet voldoende om de lagere prijs te compenseren. De teelttechniek was vooral gericht op verlaging van de teeltkosten.

Wintertarwerassen biologische teelt

Wintertarwe is één van de belangrijkste gewassen voor de Noordelijke kleigrond. Vooral in het Oldambt is wintertarwe de belangrijkste peiler voor het bedrijf. Naast factoren als wintervastheid, ziekteresistentie en stevigheid, is de opbrengst en kwaliteit van de rassen erg belangrijk. Daarom is het project “Duurzame teeltsystemen op de zware zeeklei" gestart, samen met de LWK Weser-Ems rassenonderzoek.

Wintertarwerassen biologische teelt

Wintertarwe is één van de belangrijkste gewassen voor de Noordelijke kleigrond. Vooral in het Oldambt is wintertarwe de belangrijkste peiler voor het bedrijf. Naast factoren als wintervastheid, ziekteresistentie en stevigheid, is de opbrengst en kwaliteit van de rassen erg belangrijk. Daarom is het project “Duurzame teeltsystemen op de zware zeeklei gestart, samen met de LWK Weser-Ems rassenonderzoek.

Rassenvergelijking van wintertarwerassen in de biologische teelt in 2004-2006

Wintertarwe is één van de belangrijkste gewassen voor de Noordelijke kleigrond. Vooral in het Oldambt is wintertarwe de belangrijkste peiler voor het bedrijf. Naast factoren als wintervastheid, ziekteresistentie en stevigheid, is de opbrengst en kwaliteit van de rassen erg belangrijk.

Wintertarwerassen CGO 2000

Er zijn verschillende rassenproeven met wintertarwe uitgevoerd door PAV en verschillende kweekbedrijven. Er waren in totaal negen proeflocaties en één daarvan lag op Ebelsheerd (Noordelijke zeeklei). Op elke lokatie is zowel een proef met ziektebestrijding als een proef zonder ziektebestrijding uitgevoerd.

Wintertarwerassen CGO 2001

Er zijn verschillende rassenproeven met wintertarwe uitgevoerd door PAV en verschillende kweekbedrijven. Er waren in totaal negen proeflocaties en één daarvan lag op Ebelsheerd (Noordelijke zeeklei). Op elke lokatie is zowel een proef met ziektebestrijding als een proef zonder ziektebestrijding uitgevoerd.

Wintertarwerassen CGO 2002

Er zijn verschillende rassenproeven met wintertarwe uitgevoerd door PAV en verschillende kweekbedrijven. Er waren in totaal negen proeflocaties en één daarvan lag op Ebelsheerd (Noordelijke zeeklei). Op elke lokatie is zowel een proef met ziektebestrijding als een proef zonder ziektebestrijding uitgevoerd.

Wintertarwerassen CGO 2003

Er zijn verschillende rassenproeven met wintertarwe uitgevoerd door PAV en verschillende kweekbedrijven. Er waren in totaal negen proeflocaties en één daarvan lag op Ebelsheerd (Noordelijke zeeklei). Op elke lokatie is zowel een proef met ziektebestrijding als een proef zonder ziektebestrijding uitgevoerd.

Wintertarwerassen CGO 2004

Er zijn verschillende rassenproeven met wintertarwe uitgevoerd door PAV en verschillende kweekbedrijven. Er waren in totaal negen proeflocaties en één daarvan lag op Ebelsheerd (Noordelijke zeeklei). Op elke lokatie is zowel een proef met ziektebestrijding als een proef zonder ziektebestrijding uitgevoerd.

Wintertarwerassen CGO 2005

Er zijn verschillende rassenproeven met wintertarwe uitgevoerd door PAV en verschillende kweekbedrijven. Er waren in totaal negen proeflocaties en één daarvan lag op Ebelsheerd (Noordelijke zeeklei). Op elke lokatie is zowel een proef met ziektebestrijding als een proef zonder ziektebestrijding uitgevoerd.

Wintertarwerassen demo

De resultaten van een demoveld op de proeflocatie Kollumerwaard bestaande uit tien verschillende rassen wintertarwe.

Wintertarwerassen Noordelijke klei

Naast het Oldambt, waar wintertarwe het belangrijkste gewas is, is de teelt op de zavelgrond toch ook van groot belang. Uitgebreid rassenonderzoek vind plaats in de Westpolder, maar in opdracht van Limagrain Nederland is een vergelijking opgezet met een aantal rassen op de lichtere kleigrond.

Wintertarwerassen Noordelijke klei

Naast het Oldambt waar wintertarwe het belangrijkste gewas is, is de teelt op de Noordelijke kleigrond toch ook van groot belang. Daarom is door proefboerderij Kollumerwaard samen met ACM een rassenvergelijking opgezet met naast de Nederlandse rassen enkele buitenlandse rassen; dit om inzicht te krijgen in de mogelijkheden van deze rassen.

Wintertarwerassen Noordelijke klei

Naast het Oldambt waar wintertarwe het belangrijkste gewas is, is de teelt op de Noordelijke kleigrond toch ook van groot belang. Daarom is door proefboerderij Kollumerwaard samen met ACM een rassenvergelijking opgezet met naast de Nederlandse rassen enkele buitenlandse rassen; dit om inzicht te krijgen in de mogelijkheden van deze rassen.

Wintertarwerassen Noordelijke klei

Naast het Oldambt waar wintertarwe het belangrijkste gewas is, is de teelt op de Noordelijke kleigrond toch ook van groot belang. Daarom is door proefboerderij Kollumerwaard samen met ACM een rassenvergelijking opgezet met naast de Nederlandse rassen enkele buitenlandse rassen; dit om inzicht te krijgen in de mogelijkheden van deze rassen.

Wintertarwerassen Noordelijke klei

Naast het Oldambt waar wintertarwe het belangrijkste gewas is, is de teelt op de Noordelijke kleigrond toch ook van groot belang. Daarom is door proefboerderij Kollumerwaard samen met ACM een rassenvergelijking opgezet met naast de Nederlandse rassen enkele buitenlandse rassen; dit om inzicht te krijgen in de mogelijkheden van deze rassen.

Wintertarwerassen CGO 1998

Het afgelopen groeiseizoen 1997/98 heeft het PAV, deels samen met de kweekbedrijven rassenproeven uitgevoerd op tien lokaties verspreid over Nederland. Voor de Noordelijke klei lagen rassenproeven op de proefboerderij Ebelsheerd.

Wintertarwerassen CGO 1999

Het afgelopen groeiseizoen 1998/99 heeft het PAV, deels samen met de kweekbedrijven rassenproeven uitgevoerd op tien lokaties verspreid over Nederland. Voor de Noordelijke klei lagen rassenproeven op de proefboerderij Ebelsheerd.

Wintertarwe CGO 2006

In 2006 werd de coördinatie van het landelijke gebruikswaarde- en cultuuronderzoek in granen uitgevoerd door SPNA. Het onderzoek vond plaats in wintertarwe, triticale, zomergerst en zomertarwe. Het rassenbulletin van wintertarwe wordt hier weergegeven.

Toepassing van Moddus in wintertarwe

In de vakliteratuur wordt Moddus gezien als een zeer geschikte groeiregulator in granen, maar in de praktijk is de werking nogal wisselend. Teeltonderzoek moet resulteren in een optimale inzet van Moddus, waardoor een zekere werking wordt verkregen, die strostevigheid en opbrengst te goede komt.

Zaaizaadontsmetting van wintertarwe

Bij de teelt van wintertarwe is een goed plantbestand een eerste vereiste. Om dit te bereiken moet goed zaaizaad gebruikt worden en dit zaad moet ontsmet worden tegen kiem- en bodemschimmels.

Zaaizaadontsmetting van wintertarwe

Bij de teelt van wintertarwe is een goed plantbestand een eerste vereiste. Om dit te bereiken moet goed zaaizaad gebruikt worden en dit zaad moet ontsmet worden tegen kiem- en bodemschimmels.

Zaaizaadontsmetting van wintertarwe

Bij de teelt van wintertarwe is een goed plantbestand een eerste vereiste. Om dit te bereiken moet goed zaaizaad gebruikt worden en dit zaad moet ontsmet worden tegen kiem- en bodemschimmels.

Voor hoge tarweopbrengsten is weinig extra zaaizaad nodig

Het behalen van hoge korrelopbrengsten heeft in de praktijk in de laatste jaren geleid tot een lichte toename van de zaaizaadhoeveelheid. Daarom werd in 1997 door het PAV een onderzoek gestart, waarbij de invloed van zaaidichtheid op de gewasontwikkeling en de korrelopbrengst werd nagegaan.

Groeiregulatie in wintertarwe met Moddus

Voor een goede wintertarwe-opbrengst is het noodzakelijk dat het gewas een optimale bemesting krijgt, maar niet gaat legeren. Na de komst van Moddus zijn er vragen over de mogelijkheden van dit nieuwe middel t.o.v. CCC.

Invloed groeiregulatoren op wintertarwe rassen

Bij het streven naar hoge korrelopbrengsten wordt tarwe gevoeliger voor legering. Het tarwegewas moet lang gezond en groen blijven dit wordt bereikt door de inzet van fungiciden en een adequate voorziening van stikstof.

Wintertarwe kan niet zonder groeiregulator

Door veel wind en regen trad bij de bloei de eerste legering op, wat zich halverwege juli aanzienlijk uitbreidde. Op menig perceel heeft dit ettelijke tonnen tarwe gekost. Inzet van een groeiregulator is een essentiële maatregel tegen legering.

Invloed groeiregulatoren op wintertarwe rassen

Bij het streven naar hoge korrelopbrengsten wordt tarwe gevoeliger voor legering. Het tarwegewas moet lang gezond en groen blijven, dit wordt bereikt door de inzet van fungiciden en een adequate voorziening van stikstof.

Aangepast doseringssysteem herbiciden in wintertarwe

De kosten van en milieubelasting onkruidbestrijding in wintertarwe kunnen soms worden teruggebracht door met lagere doseringen te spuiten.

Invloed duizendkorrelgewicht zaaizaad op plantaantal en opbrengst bij wintertarwe

In de praktijk zijn telers soms terughoudend om bij partijen met een laag dkg ook echt minder kg zaaizaad te gebruiken, ook al zaait men dan wel voldoende kiemkrachtige korrels. Deze vraag kwam in de herfst van 1997 sterk naar voren.

Invloed van kalibemesting in combinatie met EPSO bladbemesting in wintertarwe

Rapport van onderzoek uitgevoerd naar de invloed vankaliumbemesting en EPSO Top/EPSO Combitop op de opbrengst en kwaliteit van wintertarwe.

Onkruidbestrijding in wintertarwe

Bij de teelt van wintertarwe is een goede onkruidbestrijding en met name duistbestrijding in de herfst van wezenlijk belang.

Invloed minimale grondbewerking op wintertarwe (samenvatting)

Om meer inzicht te krijgen in eventuele gevolgen van een verminderde grondbewerking, zoals onkruid, ziekten, bodemgesteldheid etc., is op de proefboerderij Ebelsheerd in de herfst van 1996 een proef aangelegd waarin drie methoden vergeleken worden.

Bemesting wintertarwe met de spaakwielinjecteur

Bij het toedienen van vloeibare mest met de spaakwielinjecteur bestaat de mogelijkheid de samenstelling aan te passen aan de behoefte op dat perceel. Door toevoegingen met bijvoor-beeld sporenelementen aan de standaard (organische) meststof kan dus een juiste hoeveelheid aan elementen worden toegediend.

EU-wintertarwerassen (2008)

Wintertarwe is één van de belangrijkste gewassen voor de Noordelijke kleigrond.Vooral in het Oldambt is wintertarwe de belangrijkste peiler voor het bedrijf. Deopbrengst van de rassen is, naast enkele andere factoren als wintervastheid,ziekteresistentie en stevigheid, erg belangrijk. Rassenonderzoek is dan ook vangroot belang.

Grondbewerking systemen voor de teelt van wintertarwe (2004)

In de tarweteelt is de grondbewerking een belangrijke kostenpost. Vooral bij monocultuur wintertarwe komt de vraag naar voren: Is ploegen wel noodzakelijk, of kan het met minder intensief bewerken of direct in de vaste grond zaaien.

Grondbewerking systemen voor de teelt van wintertarwe (2005)

In de tarweteelt is de grondbewerking een belangrijke kostenpost. Vooral bij monocultuur wintertarwe komt de vraag naar voren: Is ploegen wel noodzakelijk, of kan het met minder intensief bewerken of direct in de vaste grond zaaien.

Grondbewerking systemen voor de teelt van wintertarwe (2006)

In de tarweteelt is de grondbewerking een belangrijke kostenpost. Vooral bij monocultuur wintertarwe komt de vraag naar voren: Is ploegen wel noodzakelijk, of kan het met minder intensief bewerken of direct in de vaste grond zaaien.

Samenvatting grondbewerkingssystemen voor de teelt van wintertarwe

In de tarweteelt is de grondbewerking een belangrijke kostenpost. Vooral bij monocultuur wintertarwe komt de vraag naar voren: Is ploegen wel noodzakelijk, of kan het met minder intensief bewerken of direct in de vaste grond zaaien.

Wintertarwe- en speltrassen biologische teelt (2005)

In het kader van het project “Duurzame teeltsystemen op de zware zeeklei”, is samen met de Landwirtschaftskammer (LWK) Weser-Ems een biologisch rassenonderzoek gestart in wintertarwe en spelt.

Demoproef minimale grondbewerking "No-Till"

Op 13 september 2007 heeft er op ROC Ebelsheerd in Nieuw Beerta een demonstratie plaatsgevonden met verschillende systemen directzaai in stoppelland. Bij deze demonstratie hadden verschillende machinefabrikanten de mogelijkheid om een machine te demonstreren die direct tarwe kan zaaien in stoppelland.

Bestrijding van blad- en aarziekten in wintertarwe (2007)

Voor het behalen van een goede opbrengst is de beheersing van blad- en aarziekten noodzakelijk. Vooral op percelen met intensieve tarweteelt is het kiezen van een goede bestrijdingsstrategie essentieel. Door het gewas regelmatig te controleren op ziekten kan het juiste tijdstip en middelkeuze gemaakt worden.

Bestrijding van blad- en aarziekten in wintertarwe (2008)

In de tarweteelt is de bestrijding van blad- en aarziekten eigenlijk ieder jaar nodig. De keuze van het middel is afhankelijk van de voorkomende ziekte. Vroege Septoria aantasting of DTR vragen om een adequate bespuiting. In het verleden kon meestal met één bespuiting worden volstaan, maar dat lukt bij de intensieve tarweteelt niet meer.

Productschap Akkerbouw, Bemesting wintertarwe als energiegewas (tussentijds rapport) (2008)

In 2008 is in opdracht van het PA onderzoek uitgevoerd naar verschillende bemestingsstrategieën in wintertarwe als energiegewas. Het onderzoek is uitgevoerd op SPNA locatie Kollumerwaard in Munnekezijl.

Rapportage ervaringen “no-till” (2008)

Er is een onderzoek opgezet naar zero-tillage (directzaai) op tien locaties in het Oldambt. Deze proeflocaties zijn bij negen individuele boeren en op proefboerderij Ebelsheerd in Nieuw Beerta aangelegd. Op elke locatie liggen twee objecten, een object ‘gangbaar’, waar de grond op traditionele manier wordt bewerkt en een object ‘directzaai’. Hier wordt wintertarwe zonder grondbewerking direct in de stoppel ingezaaid.

30.08.2011 - Demonstratie NKG grondbewerkingsmachines en stoppelvertering

Op dinsdagmorgen 30 augustus wordt vanuit het praktijknetwerk “Niet Kerende Grondbewerking een demonstratie georganiseerd op de proefboerderij “Ebelsheerd” te Nieuw Beerta.

2012 - SPNA Precisiezaai wintertarwe

De laatste jaren wordt op diverse plaatsen geëxperimenteerd met precisiezaai van granen. Precisiezaai van granen houdt in, dat elk zaadje op min of meer dezelfde afstand van elkaar komt te liggen in de rij. Dit in tegenstelling tot de conventionele methode, waarbij zaden in de rij ‘gestrooid’ worden’. Precisiezaai wordt in de bieten- en maïsteelt vrijwel uitsluitend toegepast.

Bestrijding van blad- en aarziekten in wintertarwe (2010)

Om de wintertarwe zo goed mogelijk te beschermen tegen schimmelziekten is op Ebelsheerd in 2010 een proef uitgevoerd om verschillende gewasbeschermingsmiddelen te toetsen.

Rassenonderzoek EU Wintertarwe 2011

Doordat de teelt van wintertarwe in het Oldambt zo belangrijk is, wordt er jaarlijks op de SPNA locatie Ebelsheerd een rassenvergelijking aangelegd, waarin verschillende Europese rassen komen te liggen die interessant zijn voor dit gebied.

SPNA ziektebestrijding in wintertarwe 2011

Intensieve wintertarweteelt vraagt veel aandacht als het gaat om de ziektebestrijding. Er zijn diverse stadia in het groeiseizoen van de wintertarwe waar schimmelziekten schade aan het gewas kunnen veroorzaken.

120830 Opbrengst EU-wintertarwerassen 2012

Overzicht van de opbrengst en kwaliteit van EU-wintertarwerassen 2012. Proefboerderij Ebelsheerd

Fusariumbesmetting en DON-detectie in de teelt van wintertarwe

SPNA Ziektebestrijding wintertarwe 2012

N-bemesting en (energie)opbrengst van wintertarwe

Bodem in Balans 2012-2013

Rassenonderzoek EU wintertarwe 2013

Rassenonderzoek EU wintertarwe 2012

SPNA Ziektebestrijding wintertarwe 2013

Directzaai in het Oldambt

DON-ontwikkeling in wintertarwe 2014

Rassenonderzoek EU wintertarwe 2014

SPNA Ziektebestrijding wintertarwe 2014

WPA SPNA Duistbestrijding 2013-2014

SPNA fungicidenonderzoek wintertarwe 2015