Bestanden "Overige teelten"

Bestanden
Nieuwe wegen voor opslagbestrijding in Engels raaigras

Door toepassing van chloorprofam kan opslag van Engels raaigras uitstekend worden bestreden. Met chloorprofam is een in de graszaadteelt toegelaten product als alternatief beschikbaar voor een toepassing waarvoor tot nu toe Tribunil werd gebruikt.

Invloed van bladbemesting met mangaan en magnesium op de opbrengst van zaai-uien

In meerdere opeenvolgende jaren heeft bladbemesting met mangaan en magnesium tot betrouwbare opbrengstverhoging van consumptieaardappelen geleid. Hierdoor ontstond de vraag of bladbemesting ook in andere akkerbouwgewassen tot hogere opbrengsten zouden leiden.

Demoveld van cruciferen groenbemesters in braak en stoppel (2002)

Om een en ander in de praktijk te tonen is een demoveld aangelegd. Er zijn verschillende bladrammenasrassen gezaaid als braakgewas en gele mosterd als stoppelgewas. Daaroverheen zijn stikstofbanen aangelegd om het effect van een bemesting te tonen.

Demoveld van cruciferen groenbemesters in braak en stoppel (2003)

Om een en ander in de praktijk te tonen is een demoveld aangelegd. Er zijn verschillende bladrammenasrassen gezaaid als braakgewas en gele mosterd als stoppelgewas. Daaroverheen zijn stikstofbanen aangelegd om het effect van een bemesting te tonen.

Demoveld Energiegewassen (2006)

In het kader van het project “Demovelden energieplanten in Zuidoost Nederland en Noord Nederland”, gefinancierd door het Hoofd Produktschap Akkerbouw te Den Haag, werd in 2006 op de SPNA locatie Kollumerwaard een demoveld Energiegewassen aangelegd.

Demoveld winterpeenrassen voor de B-peenteelt (2001)

Evenals in voorgaande jaren zijn diverse B-peen rassen op een demoveld op de Kollumerwaard met elkaar vergeleken. Het betrof 14 rassen van verschillende zaadbedrijven.

Demoveld winterpeenrassen voor de B-peenteelt (2002)

Evenals in voorgaande jaren zijn diverse B-peen rassen op een demoveld op de Kollumerwaard met elkaar vergeleken. Het betrof een aantal rassen van verschillende zaadbedrijven.

Demoveld winterpeenrassen voor de B-peenteelt (2003)

Evenals in voorgaande jaren zijn diverse B-peen rassen op een demoveld op de Kollumerwaard met elkaar vergeleken. Het betrof een aantal rassen van verschillende zaadbedrijven.

Invloed toepassing druppelirrigatie met Ozonwater bij pootaardappelen

In Nederland is bruinrot een steeds groter probleem gebleken en wordt verspreid met beregenen met oppervlaktewater. Beregenen is noodzakelijk i.v.m. schurftbestrijding. Kan de bruinrotbacterie worden bestreden met Ozon (O3).

Invloed stikstofbemesting op winterkarwijrassen

Het onderzoek wordt uitgevoerd om inzicht te verkrijgen in de mate van legering van de nieuwe rassen t.o.v. de rassenlijstrassen. Kunnen de nieuwe rassen meer of minder stikstof verdragen.

Winterkarwijrassen

Het onderzoek wordt uitgevoerd om inzicht te verkrijgen in de cultuur- en gebruikswaarde van nieuwe winterkarweirassen en in de Rassenlijst opgenomen rassen.

Effect van bladbemesting met mangaan en magnesium in uien

In meerdere opeenvolgende jaren heeft bladbemesting met mangaan en magnesium tot betrouwbare opbrengstverhoging van consumptieaardappelen geleid op gronden met een hoge pH. Daarom de vraag of bladbemesting bij zaaiuien ook tot hogere opbrengsten zou leiden.

Invloed Marathon-K op de opbrengst van winterpeen (2002)

Bij de teelt van winterpeen is een goede en evenredige bemesting van groot belang. Marathon-K bevat naast NPK 7-6-14 2,5 MgO gedroogde kippenmest.

Invloed Marathon-K op de opbrengst van winterpeen (2002)

Bij de teelt van winterpeen is een goede en evenredige bemesting van groot belang. Marathon-K bevat naast NPK 7-6-14 2,5 MgO gedroogde kippenmest.

Invloed Marathon-K op de opbrengst van winterpeen (2003)

Bij de teelt van winterpeen is een goede en evenredige bemesting van groot belang. Marathon-K bevat naast NPK 7-6-14 2,5 MgO gedroogde kippenmest.

Invloed compost in het bouwplan op opbrengst en kwaliteit van zaaiuien

Om inzicht te krijgen in de gebruikswaarde van de verschillende compostsoorten is door SPNA in 2003 een onderzoek opgezet, waarbij de compost jaarlijks, in een 1op 4 rotatie van aardappelen, zomertarwe, suikerbieten, uien, aardappelen, wordt toegediend en de invloed hiervan op de te telen gewassen wordt onderzocht.

Invloed van NPK compost op de opbrengst van zaaiuien

Op de SPNA locatie Kollumerwaard een proef uitgevoerd waarin het effect van NPK compost (5-2-1) op de opbrengst van zaaiuien werd vergeleken met die van KAS en een combinatie van NPK compost met KAS.

Vergelijking olieopbrengst bij schermen- en zaad-oogst van winterkarwij

In de praktijkproef werd bekeken of een conservering van het oogstproduct mogelijk was, zodat verwerking, van de veel grotere gewasmassa over een langere termijn, in de bestaande destillatieunit mogelijk zou zijn.

Engels raaigras kan op ruimere rijenafstand

Op de meeste akkerbouwbedrijven worden graszaadgewassen op dezelfde rijenafstand gezaaid als de granen. Onderzoek op zand- en kleigrond heeft uitgewezen dat een ruimere rijenafstand niet nadelig is voor de zaadopbrengst en zelfs een aantal voordelen heeft.

Verbetering zaadproductie van karwij

Al een aantal jaren geleden is door bespuitingen getracht de aantasting door schimmelziekten te beperken. Dit gaf onvoldoende resultaat. Nu er nieuwe strobilurine stoffen op de markt komen en in ontwikkeling zijn, wordt nagegaan wat de mogelijkheden hiervan zijn.

Inzaai van wegbermen met verschillende zaadmengsels

In opdracht van de gemeente Reiderland is er door de proefboerderij Ebelsheerd een gedeelte van de bermen bij de proefboerderij ingezaaid met verschillende bermmengsels en is de ontwikkeling van de groei gevolgd.

Zaaiuienrassen (2002)

Op de Noordelijke klei- en zavelgronden worden steeds meer uien geteeld. De eerste vraag die dan naar voren komt is: Wat zijn de beste rassen? Hoe is de vroegheid en wat zijn de opbrengsten.

Zaaiuienrassen (2003)

Op de Noordelijke klei- en zavelgronden worden steeds meer uien geteeld. De eerste vraag die dan naar voren komt is: Wat zijn de beste rassen? Hoe is de vroegheid en wat zijn de opbrengsten.

08.09.09 - Themadag de bodem grondig bekeken

Flyer themadag: De bodem grondig bekeken op 8 september te Ebelsheerd

Verhogen bedrijfshygiëne door middel van ozon

In dit project is het gebruik van ozon getoetst voor gebruik ter verhoging van de bedrijfshygiëne en naar de mogelijkheid voor het bestrijden van ziekten. De toediening van ozon vond plaats op drie verschillende manieren, namelijk in het veld, in de koelcel en direct aan afval water. De resultaten van het onderzoek worden in de onderstaande samenvatting weergegeven.