Bestanden "Aardappel"

Bestanden
Teelt van aardappelen in een niet geploegde gele mosterdstoppel

Na het maken van een zaaibed  wordt een groenbemester gezaaid. Dit gewas zal in de winter dood vriezen en op deze manier geen opslagproblemen veroorzaken. Het volgende seizoen kan de aardappel zonder grondbewerking worden gepoot.

Invloed toepassing van Arlypon bij de teelt van pootaardappelen

Het gebruik van een vloeibare organische meststof als een blad- en grondbehandeling wordt als een proef uitgevoerd in pootaardappelen op de Kollumerwaard.

Het effect van mangaanbladbemesting en stikstof op de opbrengst van pootaardappelen

In deze proef wordt vastgesteld of mangaan een effect heeft op het knolaantal in pootgoedteelt op gronden met een hoge pH.

Teelt van pootaardappelen op bedden ter vermindering van schurft

Bij de teelt van aardappelen op bedden in plaats van ruggen kan meer vocht worden vastgehouden. Deze techniek kan gewone schurft preventief bestrijden.

Teelt van pootaardappelen op bedden ter vermindering van schurft

Bij de teelt van aardappelen op bedden in plaats van ruggen kan meer vocht worden vastgehouden. Deze techniek kan gewone schurft preventief bestrijden.

Zilverschurftbestrijding in pootaardappelen met knoflook

In 2006 werd op de SPNA locatie Kollumerwaard een veldproef uitgevoerd. De proef is een onderdeel van het project “Bestrijding bewaarziekten in pootaardappelen met knoflook”.In het eerste onderzoeksjaar wordt de toepassing van knoflookextracten getest om een effectieve en efficiënte oplossing voor de bestrijding van o.a. zilverschurft te vinden.

Goede Phytophthora-bestrijding mogelijk met minder middel

In deze proef wordt gekeken of rassen met een hogere resistentie een verdere verlaging van de dosering mogelijk is om Phytophthora nog steeds goed te bestrijden.

Bestrijding van Rhizoctonia in biologisch geteelde pootaardappelen

In deze proef worden verschillende biologische middelen vergeleken om een aantasting van Rhizoctonia te voorkomen of in te perken in de biologische teelt van aardappelen.

Wanneer en hoe behandelen tegen bewaarziekten? (1999)

Elk jaar moeten pootgoedtelers bij de oogst de afweging maken of ze hun product al dan niet tegen bewaarziekten moeten behandelen. Het resultaat van de behandeling valt niet altijd mee. Onderzoek laat zien dat dit vooral een gevolg is van onvoldoende bedekking van de knollen met het middel.

Bestrijding van gewone schurft bij de teelt van pootaardappelen (1998)

In dit onderzoek, dat uitgevoerd is op proefboerderij Kollumerwaard, is vanaf 1995 een onderzoek gestart naar alternatieven voor beregenen i.v.m. schurft in de teelt bij pootaardappelen.

Bestrijding van Rhizoctonia in pootaardappelen d.m.v. rijenbehandeling

In de teelt van pootaardappelen is de bestrijding van Rhizoctonia solani zeer belangrijk. Om een vergelijking tussen de werking van drie middelen te maken, werd door SPNA op de locatie Kollumerwaard, in opdracht van Bayer CropScience B.V. een proef uitgevoerd.

Chemische loofvernietiging van aardappelen met Spotlight

Bij de loofvernietiging zou, in het kader van streven naar een vermindering van de hoeveelheid actieve stof, de inzet van de werkzame stof carfentrazone een goede mogelijkheid kunnen zijn. Bij deze toepassing wordt slechts 60 gram actieve stof per ha gespoten.

Invloed toepassing van biokatalysatoren bij de teelt van pootaardappelen

Biokatalysatoren zijn ontwikkeld op basis van 100% biologische plantenextracten voor optimalisatie van de wortelgroei en opname van voedingsstoffen. Om het effect van deze middelen op pootaardappelen na te gaan is  op de proefboerderij Kollumerwaard een proef aangelegd.

Invloed van Bitterzout bespuitingen op opbrengst van aardappelen

Magnesium is - evenals stikstof - onderdeel van de bladeiwitten die de fotosynthese verzorgen. Het is daarom een essentieel element voor het functioneren van de plant. Dit onderzoek kijkt naar de invloed van bespuitingen met Bitterzout c.q. Microtop op de opbrengst en sortering van consumptie-aardappelen.

Invloed van Magnesium (+S+Bo+Mn) op de opbrengst van cons.aardappelen (2001)

Magnesium is, evenals stikstof, onderdeel van de bladeiwitten die de fotosynthese verzorgen. Het is daarom een essentieel element voor het functioneren van de plant. Dit onderzoek werd uitgevoerd om de invloed van bespuitingen met Bitterzout c.q. Microtop op de opbrengst en sortering van consumptie-aardappelen te onderzoeken.

Invloed van bladbemesters ( vooral Mg en Mn) op de opbrengst en sortering van con-sumptieaardappelen

Aan de hand van deze proef wordt gekeken wat de invloed van verschillende N-, K-, Mg of Mn-bladbemesters is op de opbrengst en sortering van consumptie-aardappelen.

Invloed van mangaan en magnesium bladbemesters bij de teelt van consumptieaardappelen

Aan de hand van deze proef wordt gekeken wat de invloed van dosering en frequentie van spuiten van de verschillende bladbemesters is op de opbrengst en sortering van consumptie-aardappelen.

Invloed compost op opbrengst en kwaliteit van pootaardappelen

Compost is een veel gebruikte bodemverbeteraar. Diverse soorten compost zijn verkrijgbaar, waarbij aan sommige soorten micro-organismen worden toegevoegd. Op de SPNA locatie Kollumerwaard werd een proef uitgevoerd om de werking van twee gewasbeschermingsmiddelen te vergelijken met opgewaardeerde compost.

Invloed compost op opbrengst en kwaliteit van pootaardappelen

Uit onderzoek in 2003 kwam naar voren dat compost + bio-stimulatoren invloed hadden op de ontwikkeling van rhizoctonia. Om inzicht te krijgen op de bestrijding van rhizoctonia door opgewaardeerde compost is door SPNA op de proefboerderij Kollumerwaard een onderzoek opgezet.

Invloed compost met biostimulator op kwaliteit pootaardappelen

In 2006 werd op de SPNA locatie Kollumerwaard een veldproef uitgevoerd in opdracht van het HPA. De proef is een onderdeel van het project compost en biostimulator in pootaardappelen. Doel van de proef is het bepalen van de gebruikswaarde van compost + biostimulator in de teelt van pootaardappelen op kleigrond.

Druppelirrigatie en fertigatie met brak water in pootaardappelen (1999)

Op de proefboerderij Kollumerwaard is een onderzoek gestart naar de mogelijkheden van druppelirrigatie met brakwater met en zonder toevoeging van kalksalpeter (Hydro calcinit) van tuinbouwkwaliteit (=oplosbaar).

Druppelirrigatie en fertigatie met brak water in pootaardappelen (2000)

Om meer inzicht in de mogelijkheden van druppelirrigatie en fertigatie en de invloed van zout water hierbij is op de proefboerderij Kollumerwaard  in 1999 een onderzoek gestart naar de mogelijkheden van druppelirrigatie met brak water, met en zonder toevoeging van kalksalpeter.

Druppelirrigatie en fertigatie met brak water in pootaardappelen (2001)

Om meer inzicht in de mogelijkheden van druppelirrigatie en fertigatie en de invloed van zout water hierbij, is op de proefboerderij Kollumerwaard in 1999 een onderzoek gestart naar de mogelijkheden van druppelirrigatie met brak water met en zonder toevoeging van kalksalpeter.

Druppelirrigatie in pootaardappelen (1998)

Beregenen was het middel bij uitstek, maar nu in het kader van bruinrot beregenen niet meer mogelijk is, wordt naarstig gezocht naar alternatieven. Eén van de mogelijkheden is druppelirrigatie.

Invloed toepassing druppelirrigatie met Ozonwater bij pootaardappelen

Op de Proefboerderij Kollumerwaard is een proefopstelling ingericht om enig inzicht in de toepassing van ozon te krijgen door water hiermee te behandelen en dat in de druppelirrigatie proef kan worden gebruikt.

Druppelirrigatie met brak water in pootaardappelen

Een voor de hand liggende bron voor beregeningswater is grondwater. In het noordelijk kleigebied is dit vrijwel niet mogelijk vanwege het zoutgehalte van dat water. Brak water veroorzaakt bladbeschadiging waardoor het gewas niet meer kan worden geselecteerd. "Tot welke hoeveel zout (zoutconcentratie) kunnen we gaan als we pootaardappelen via druppelslangen van water voorzien?"

Invloed sporenelementen op opbrengst en sortering van pootaardappelen

Bij de teelt van pootaardappelen is een goede en evenredige bemesting van groot belang. Niet alleen de hoofdelementen, maar ook sporenelementen kunnen van essentieel belang zijn. op de proefboerderij Kollumerwaard is een proefveld aangelegd om de werking van Lithothamnium en Leader te onderzoeken.

Het gebruik van ammoniumpolyfosfaat (Hydro Terra) en zwavel in pootaardappelen

Het onderzoek naar de toepassing van ammoniumpolyfosfaat (Hydro Terra) en zwavel in pootaardappelen is in 1997 en 1998 uitgevoerd op ROC Kollumerwaard.

Invloed van bitterzout op opbrengst en sortering van pootaardappelen

Aan de hand van deze proef, wordt gekeken wat de invloed van verschillende behande-lingen met bitterzout en enkele andere Mg-meststoffen is op de opbrengst en sortering van pootaardappelen.

Invloed van groenbemesters op Trichodorus aaltjes

Vanuit de proefboerderij Kollumerwaard is op een praktijkperceel te Lauwerzijl een proefveld aangelegd met een aantal rassen bladrammenas en braak om de waardplantgeschiktheid voor het Trichodorus aaltje te toetsen.

Het effect van N-bodembemesting al of niet in combinatie met N-bladbemesting met Urean

In 2006 is door proefboerderij Kolummerwaard een bemestingsproef uitgevoerd in consumptie-aardappelen. In deze bemestingsproef is het effect van hoogte van de N-giftop opbrengst en maatsortering van consumptieaardappelen van het ras Felsina vastgesteld.

Invloed van kali (blad)bemesting op blauw bij consumptieaardappelen (2000)

Aan de hand van deze proef wordt gekeken wat de invloed van verschillende kali-bladbemesters is op de opbrengst en sortering van consumptie-aardappelen.

Invloed kali-bijbemesting met Multi-K-Mg bij de teelt van consumptieaardappelen (2002)

In opdracht van SPNA is op de proefboerderij Kollumerwaard een proefveld aangelegd met een chloorvrije en een chloorhoudende kalimeststof aangevuld met verschillende kali bijbemestingen. De proef wordt uitgevoerd in twee consumptieaardappelrassen. Een blauwgevoelig ras als Marijke en een minder blauw gevoelig ras als Asterix.

Invloed kali-bijbemesting met Multi-K-Mg bij de teelt van consumptieaardappelen

In opdracht van SPNA is op de proefboerderij Kollumerwaard een proefveld aangelegd met een chloorvrije en een chloorhoudende kalimeststof aangevuld met verschillende kali bijbemestingen. De proef wordt uitgevoerd in twee consumptieaardappelrassen. Een matig blauwgevoelig ras als Santana en een minder blauw gevoelig ras als Asterix.

Invloed toepassing van Leader sporenelementen bij de teelt van pootaardappelen

Op de proefboerderij Kollumerwaard is een proefveld aangelegd om de werking van Leader PZn + BMo te onderzoeken. Leader bevordert het transport van aminozuren en andere voedingsstoffen in de plant van de wortels naar het blad.

Invloed toepassing van Leader sporenelementen bij de teelt van pootaardappelen (2001)

Op de proefboerderij Kollumerwaard is in 2001 een proefveld aangelegd om de werking van Leader PZn + BMo te onderzoeken. Leader bevordert het transport van aminozuren en andere voedingsstoffen in de plant van de wortels naar het blad.

Invloed van de loofdodingsmethode van pootaardappelen op opbrengst en hergroei

Er zijn in de loofdoding van pootaardappelen verschillende stategieën mogelijk qua spuiten en klappen/spuiten en qua middelen keuze, waarvan het de praktijk niet altijd duidelijk is wat de gevolgen zijn voor opbrengst en hergroei. Het veld experiment in dit onderzoek is uitgevoerd door de proefboerderij Kollumerwaard.

Loofvernietiging van (poot) aardappelen met Spotlight

Spotlight blokkeert de de fotosynthese van de aardappelplant, waardoor deze binnen enkele dagen afsterft. Om het effect van deze middelen op pootaardappelen na te gaan is op de proefboerderij Kollumerwaard een proef aangelegd.

Loofvernietiging van (poot)aardappelen door middel van branden

Om de effectiviteit van deze methode bij de loofvernietiging van (poot)aardappelen na te gaan is op de proefboerderij Kollumerwaard een proef aangelegd met verschillende druk en rijsnelheid.

Chemische loofvernietiging van (poot) aardappelen

Bij de loofvernietiging zou, in het kader van streven naar een vermindering van de hoeveelheid actieve stof, de inzet van de werkzame stof carfentrazone een goede mogelijkheid kunnen zijn. Om het effect t.o.v. andere middelen op (poot)aardappelen na te gaan is op de proefboerderij Kollumerwaard een proef aangelegd.

Loofvernietigingsmethoden van pootaardappelen

De loofvernietiging van pootaardappelen is een belangrijke schakel bij de pootgoedteelt. In dit onderzoek worden de verschillende middelen met elkaar vergeleken in combinatie met wortelsnijden.

Loofvernietiging van (poot)aardappelen door middel van branden

Om de effectiviteit van loofvernietiging door middel van branden bij (poot)aardappelen na te gaan, is op de proefboerderij Kollumerwaard een proef aangelegd.

Hoe de inzet van mechanische loofvernietigingsmethoden optimaal benutten?

In het kader van het MJPG wil de pootgoedteler minder chemische middelen inzetten, maar het uitsluiten van chemische middelen is onmogelijk. Daarom worden methoden beproefd om deze noodzakelijke inzet te beperken en het loof op een snelle en toch effectieve methode te vernietigen, zonder dat er uitloop optreedt.

Invloed van magnesium bemesting(bespuiting) op opbrengst van aardappelen

In deze proef, welke uitgevoerd is op de Proefboerderij Kollumerwaard, werd gekeken wat de invloed van verschillende behandelingen met Magnesium-meststoffen is op de opbrengst en sortering van consumptie-aardappelen.

Invloed Magnesium-(bij)bemesting bij de teelt van pootaardappelen

In de praktijk komt regelmatig Magnesiumgebrek voor. Dit tekort kan veelal opgelost worden met een Mg bemesting, maar dikwijls wordt de Mg onvoldoende opgenomen. Om meer inzicht in deze materie te krijgen is in opdracht van HPA samen met PPO op o.a. de proefboerderij Kollumerwaard onderzoek gestart naar de invloed van Magnesiumbespuitingen op pootaardappelen.

Roodrot in aardappelen, wat is er tegen te doen

De schimmel Phytophthora erythroseptica, die roodrot bij aardappelen veroorzaakt, komt de laatste jaren steeds vaker voor. Dit geldt zowel voor poot- en consumptieaardappelen op zavelgrond als voor zetmeelaardappelen op zand- en dalgrond. Roodrot kan zowel in het gewas als tijdens de bewaring aanzienlijke verliezen geven.

Invloed Magnesium-(bij)bemesting bij de teelt van pootaardappelen

Om meer inzicht in deze materie te krijgen is in opdracht van HPA samen met PPO op o.a. de proefboerderij Kollumerwaard onderzoek gestart naar de invloed van Magnesiumbespuitingen op pootaardappelen.

Invloed van Magnesium bladbemesters bij de teelt van consumptieaardappelen (2000)

Aan de hand van deze proef,wordt gekeken wat de invloed van verschillende bladbemesters is op de opbrengst en sortering van consumptie-aardappelen.

Invloed van mangaan bladbemesters bij de teelt van consumptieaardappelen (2000)

Mangaan is een sporenelement dat door de plant moeilijk is op te nemen op grond met een hoge pH, dus vooral op kalkrijke klei- en zavelgronden. Aan de hand van deze proef, wordt gekeken wat de invloed van verschillende bladbemesters is op de opbrengst en sortering van consumptie-aardappelen.

Invloed van bladbemesters mangaan en magnesium op consumptieaardappelrassen (2001)

Aan de hand van deze proef met een viertal rassen, wordt gekeken wat de invloed van verschillende bladbemesters is op de opbrengst en sortering van consumptie-aardappelrassen.

Invloed van bladbemesting met mangaan en magnesium bij de teelt van consumptieaardappelen (2002)

In het recente verleden zijn in aardappelen een aantal bladbemestingsproeven uitgevoerd. Deze proeven zijn meestal uitgevoerd met mangaan- en magnesiumbladmeststoffen. Met name de mangaanbladbemesting leidde in veel gevallen tot een betrouwbaar hogere opbrengst. Op proefboerderij Kollumerwaard is in 2002 opnieuw een bladbemestingsproef in consumptieaardappelen uitgevoerd.

Invloed van bladbemesting met mangaan en magnesium op consumptieaardappelen (2003)

In vervolg op proeven in eerdere jaren is in 2003 op proefboerderij Kollumerwaard onderzoek uitgevoerd naar de invloed van bladbemesting met mangaan en magnesium op de opbrengst en sortering van consumptieaardappelen.

Invloed compost in het bouwplan op opbrengst en kwaliteit van pootaardappelen

Compost is een veel gebruikte bodemverbeteraar in meerdere teelten. Diverse soorten zijn verkrijgbaar, waarbij aan sommige soorten middels extra doorgroeien met microorganismen, een toegevoegde waarde wordt toegekend. Om enig zicht op deze vragen te krijgen is door SPNA op de proefboerderij Kollumerwaard een onderzoek opgezet.

Invloed kali-bijbemesting met Multi-K-Mg bij de teelt van pootaardappelen

Uit de praktijk worden goede resultaten gemeld van het gebruik van Multi-K Mg in aardappelen.Het positieve effect zou enerzijds het gevolg zijn van de deling van de K-bemesting en anderzijds een effect van het type meststof. Op de proefboerderij Kollumerwaard is een proefveld aangelegd met een chloorvrije en een chloorhoudende kalimeststof aangevuld met verschillende kali bijbemestingen.

Invloed kali-bijbemesting met Multi-K-Mg bij de teelt van cons.aardappelen

Uit de praktijk worden goede resultaten gemeld van het gebruik van Multi-K Mg in aardappelen.Het positieve effect zou enerzijds het gevolg zijn van de deling van de K-bemesting en anderzijds een effect van het type meststof. Op de proefboerderij Kollumerwaard is een proefveld aangelegd met een chloorvrije en een chloorhoudende kalimeststof aangevuld met verschillende kali bijbemestingen.

Invloed formulering 12+10+18 mengmest bij de teelt van pootaardappelen

Bij de teelt van pootaardappelen is een goede en evenredige bemesting van groot belang. Op de proefboerderij Kollumerwaard werd een proefveld aangelegd om de werking van twee formuleringen 12+10+18 te onderzoeken.

Invloed van NPK compost op de opbrengst van consumptieaardappelen

NPK compost is een compost, die met kunstmest verrijkt is tot een basis verhouding die voor een gewas nodig is. Op de SPNA locatie Kollumerwaard werd een proef uitgevoerd waarin het effect van NPK compost (4:1:1) op de opbrengst van consumptieaardappelen werd vergeleken met die van KAS en een combinatie van NPK compost met KAS.

Toepassing van Phylazonit bij de teelt van pootaardappelen

Om na te gaan wat de effecten zijn van de toepassing van Phylzonit in pootaardappelen, is door SPNA op de proefboerderij Kollumerwaard  een proef opgezet met wel en geen toepassing van Phylazonit MC.

Invloed plantversterkers op opbrengst en gezondheid gewas in de teelt van pootaardappelen

Op de proefboerderij Kollumerwaard is een proefveld aangelegd om de werking van een aantal middelen te onderzoeken.

Rhizoctoniabestrijding in pootaardappelen met knoflook

In 2006 werd op de SPNA locatie Kollumerwaard een veldproef uitgevoerd. De proef is een onderdeel van het project “Bestrijding bewaarziekten in pootaardappelen met knoflook”.

Bestrijding van Rhizoctonia bij pootaardappelen d.m.v. grondbehandeling (2003)

Bij de teelt van pootaardappelen wordt meestal een grondbehandeling tegen Rhizoctonia uitgevoerd. Om enig zicht te krijgen in de werking van de verschillende middelen is op de proefboerderij Kollumerwaard  een onderzoek opgezet.

Bestrijding van Rhizoctonia in pootaardappelen d.m.v. rijenbehandeling

In de teelt van pootaardappelen is de bestrijding van Rhizoctonia solani, veroorzaker van lakschurft, zeer belangrijk. Om een vergelijking tussen de werking van de middelen te maken, werd op de SPNA locatie Kollumerwaard een proef uitgevoerd met 3 middelen.

Bestrijding van Rhizoctonia in pootaardappelen d.m.v. rijenbehandeling

In de teelt van pootaardappelen is de bestrijding van Rhizoctonia solani zeer belangrijk. Om een vergelijking tussen de werking van de middelen te maken, werd op de locatie Kollumerwaard een proef uitgevoerd met 4 objecten.

Bestrijding van gewone schurft bij de teelt van pootaardappelen (1999)

Op de proefboerderij Kollumerwaard is in 1995 onderzoek gestart naar alternatieven voor beregenen i.v.m. schurft. Ook in 1999 zijn verschillende objecten aangelegd om na te gaan welke stof het meeste invloed heeft op schurft.

Invloed van magnesium bemesting(bespuiting) op opbrengst en sortering van pootaar-dappelen (1999)

Aan de hand van deze proef wordt gekeken wat de invloed van verschillende behandelingen met Magnesium-meststoffen is op de opbrengst en sortering van consumptie-aardappelen.

Invloed sporenelementen op de opbrengst en sortering van cons.aardappelen (1999)

Om na te gaan wat het effect is van de toepassing van sporenelementen Leader MnZn+BMo op de opbrengst en kwaliteit van consumptieaardappelen, is op de proefboerderij Ebelsheerd een vergelijkend onderzoek uitgevoerd.

Invloed van sporenelementen en bemestingsmethoden bij de teelt van consumptieaardappelen (2001)

Aan de hand van deze proef wordt gekeken wat de invloed van het Flex Fertilizer System is op de opbrengst en sortering van consumptie-aardappelen.

Invloed toepassing van sporenelementen bij de teelt van pootaardappelen (1999)

De minimumwet stelt: het rendement wordt beperkt door het minst beschikbare element.Leader bevordert het transport van aminozuren en andere voedingsstoffen in de plant van de wortels naar het blad. Op de proefboerderij Kollumerwaard is een proefveld aangelegd om de werking van Leader PZn + BMo te onderzoeken.

Invloed stikstofbemesting bij consumptieaardappelen

Op de markt zijn diverse bemestingsproducten, zoals Entec, Entec Perfekt en Flex Fertilizer, waarvan de voedingselementen geleidelijk vrijkomen op het moment wanneer de plant er behoefte aan heeft. Om het effect vanvan deze middelen op de opbrengst en knolaantal (per sortering) te kunnen beoordelen is door SPNA op de locatie Kollumerwaard een proef uitgevoerd.

De invloed van N-bemesting in verschillende jaren op de opbrengst van consumptieaardappelen

In 2004 en 2005 is in opdracht van Cebeco Meststoffen door ALTIC in samenwerking met proefboerderij Kollumerwaard bemestingsonderzoek uitgevoerd in de teelt van consumptieaardappelen van het ras Asterix. Door de grote variatie in weersomstandigheden, pootmoment en oogstmoment tussen 2004 en 2005 kon een goed beeld worden gevormd over de invloed van de lengte en de aard van het groeiseizoen op de opbrengst en N-opname van consumptieaardappelen.

Invloed stikstofbemesting bij pootaardappelen (2005)

Op de markt zijn diverse bemestingsproducten, zoals Entec, Entec Perfekt en Flex Fertilizer, waarvan de voedingselementen geleidelijk vrijkomen op het moment wanneer de plant er behoefte aan heeft. Om het effect van deze middelen op de opbrengst en knolaantal (per sortering) te kunnen beoordelen is op de locatie Kollumerwaard een proef uitgevoerd.

Stikstof bijbemesting in consumptieaardappelen (2000)

Blgg Oosterbeek heeft een nieuw stikstofbijmestsystemen ontwikkeld: een meting via Crop Scan en advies via internet. Door de combinatie van meting in het veld en advies via de computer kan een eventuele stikstofbijbemesting nog dezelfde dag worden uitgevoerd. Om de mogelijkheden van dit systeem in de praktijk te toetsen, is op proefboerderij Ebelsheerd i.s.m. het BLGG een toets uitgevoerd.

Stikstof bijbemesting in consumptieaardappelen (2001)

Het doel van de bemesting van consumptieaardappelen is het behalen van een goede opbrengst van hoge kwaliteit. Voor het bereiken van een financieel en milieu-technisch optimaal resultaat moeten de toegediende meststoffen zo efficiënt mogelijk worden gebruikt.

Stikstof bijbemesting in consumptieaardappelen (2002)

Het doel van de bemesting van consumptieaardappelen is het behalen van een goede opbrengst van hoge kwaliteit. Voor het bereiken van een financieel en milieutechnisch optimaal resultaat moeten de toegediende meststoffen zo efficiënt mogelijk worden gebruikt.

De efficiëntie van N-bladbemesting in consumptieaardappelen van het ras Felsina

In 2005 is onderzoek uitgevoerd naar het effect van bladbemesting met Urean en Ureum in de teelt van consumptieaardappelen van het ras Felsina. Dit bemestingsonderzoek in consumptieaardappelen is uitgevoerd op de proefboerderij Kollumerwaard.

Invloed toepassing van Arlypon bij de teelt van pootaardappelen

Om het effect op pootaardappelen na te gaan in op de proefboerderij Kollumerwaard een proef aangelegd om deze effecten in de praktijk te toetsen.

Invloed toepassing van Verticillium biguttatum bij de teelt van pootaardappelen

Bij de biologische teelt van aardappelen kan rhizoctonia een probleem geven. Om dit te beperken kan Verticillium biguttatum ingezet worden. Op het Biologisch-bedrijf van de Kollumerwaard is een vergelijkend onderzoek opgezet om deze vormen op hun effectiviteit te toetsen.

Invloed toepassing van Verticilium bigutatum bij de teelt van pootaardappelen

Bij de biologische teelt van aardappelen kan rhizoctonia een probleem geven. Om dit te beperken kan Verticilium bigatatum ingezet worden. Op het Biologisch-bedrijf van de Kollumerwaard is een vergelijkend onderzoek opgezet om deze vormen op hun effectiviteit te toetsen.

Invloed van compost + biostimulator op de opbrengst en kwaliteit van pootaardappelen (2007)

In 2007 werd door SPNA op de locattie proefboerderij Kollumerwaard een veldproeven uitgevoerd in opdracht van het HPA. De proef is een onderdeel van het project “Invloed compost met biostimulator op kwaliteit pootaardappelen”.

Invloed van compost in het bouwplan op de opbrengst en kwaliteit van pootaardappelen (2007)

Compost is een veel gebruikte bodemverbeteraar in meerdere teelten. Diverse soorten zijn verkrijgbaar, waarbij aan sommige soorten middels extra doorgroeien met micro-organismen, een toegevoegde waarde wordt toegekend. De compostsoorten verrijkt met biostimulatoren verhogen de weerbaarheid van de planten tegen ziekten en plagen.

Rhizoctoniabestrijding in de teelt van biologische pootaardappelen (2007)

In 2007 werd door SPNA op de locatie Proefboerderij Kollumerwaard, Munnekezijl, een proef uitgevoerd waarin diverse behandelingen werden opgenomen ter bestrijding van Rhizoctonia solani (lakschurft) in de biologische teelt van aardappelen.

Telen Met Toekomst:-Demo MLHD-loofdoding in pootgoedaardappelen (2007)

In het kader van het Telen Met Toekomst werd in het teeltseizoen 2007 een loofdodingsproef uitgevoerd op de SPNA locatie Kollumerwaard. Het doel van de proef is het verkennen van de mogelijkheden van MLHD-loofdoding in de teelt van pootaardappelen.

PA - Effect van diverse meststoffen op schurft bij aardappelen (2008)

De doelstelling van deze proeven is het vaststellen van het effect van verschillende meststoffen op het voorkomen van schurft.

Raseigenschappen biologische aardappelen. Vermeerdering Biologisch Uitgangsmateriaal (2008)

In opdracht van VBU (Vermeerdering Biologisch Uitgangsmateriaal) werd in 2008 een demoproef aangelegd met daarin 23 verschillende aardappelrassen. Het betreft hier aardappelrassen die ingezet worden in de biologische teelt. Het onderzoek is uitgevoerd op SPNA, locatie Kollumerwaard te Munnekezijl.

Biologische bestrijdingsmiddelen tegen Rhizoctonia solani bij biologisch geteelde (2008)

In de biologische teelt is het niet toegestaan om chemische bestrijdingsmiddelen te gebruiken. Om te zoeken naar methoden welke mogelijk kunnen helpen in het bestrijden van Rhizoctonia wordt in is er een proef aangelegd om de werking van enkele biologische bestrijdingsmiddelen te testen.

Bestrijding van Rhizoctonia solani met knoflook extracten in aardappelen (2008)

In de biologische teelt is het niet toegestaan om chemische bestrijdingsmiddelen te gebruiken. Om te zoeken naar methoden welke mogelijk kunnen helpen in het bestrijden van Rhizoctonia werd er een proef aangelegd om de werking van enkele knoflook middelen te testen. Vanuit diverse bronnen worden knoflook-extracten gebruikt als een mogelijk alternatief voor de bestrijding.

Ruggenteelt als bedrijfssysteem in het noordelijk kleigebied 2006-2008

In 2006 zijn een aantal biologische boeren in en rondom het Lauwersmeergebied (vereningd in telersgroep BioWad), in samenwerking met Wageningen-UR en de Duitse bouwer van ruggenteeltwerktuigen FROST, het onderzoeksproject "Ruggenteelt Lauwersland" gestart. Ruggenteelt, gebaseerd op het Duitse Turiel-Major systeem, leek mogelijkheden te bieden om verbetering te bereiken.

PAA Demo systeemvergelijking toepassing rijenbemesting 2011

Binnen de pootaardappelteelt zien we de laatste jaren een toename in de toepassing van een rijenbemesting. Door de strengere normen en om in het najaar voldoende organische mest aan te kunnen voeren zoeken telers naar mogelijkheden om kunstmest zo efficiënt mogelijk bij de aardappelplant te brengen en daardoor te kunnen besparen op meststoffen.

Toepassing van Royal MH in consumptieaardappelen 2012 - 2013

Biologische bestrijding van rhizoctonia in pootaardappelen 2015